.... กำลังประมวลผลข้อมูล ....


     

จำนวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผู้รับบริการจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ลำดับหน่วยบริการวิชาการและหน่วยงานภายในที่ร่วมจัดที่โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการวันที่ดำเนินการงบประมาณโครงการผลการประเมินความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 5)
จังหวัด/ประเทศ
ผู้รับบริการ
กลุ่มผู้รับบริการ/จำนวนผู้รับบริการ(คน)
ภายในภายนอก1234567รวม
1ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ1โครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
01/07/2561 - 31/03/2562 560,200 
 กิจกรรมที่ 1 : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)01/10/2561 - 18/10/2561  -กระบี่
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี
 รวม        
 กิจกรรมที่ 2 : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (พิธีมอบทุน)17/11/2561 - 17/12/2561  4.41ตรัง
นครศรีธรรมราช
ปัตตานี
พัทลุง
ภูเก็ต
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี
 รวม        
 กิจกรรมที่ 3 : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)25/01/2562 - 25/01/2562  4.46ตรัง
นครศรีธรรมราช
ปัตตานี
พัทลุง
ภูเก็ต
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี
16
11
3
10
11
8
17
15
20


16
11
3
10
11
8
17
15
20
 รวม111      111
 กิจกรรมที่ 4 : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบชิงชนะเลิศ)13/03/2562 - 15/03/2562  -นครศรีธรรมราช
ปัตตานี
พัทลุง
ภูเก็ต
ระนอง
สงขลา
6
4
4
4
8
2
6
4
4
4
8
2
 รวม28      28
 
2โครงการ : ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
01/08/2561 - 31/10/2561   
 กิจกรรมที่ 1 : การสำรวจความพึงพอใจ01/09/2561 - 31/10/2561  -นครศรีธรรมราช
 รวม        
 
3โครงการ : ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
01/09/2561 - 31/10/2561   
 กิจกรรมที่ 1 : การสำรวจความพึงพอใจ01/09/2561 - 31/10/2561  -นครศรีธรรมราช
 รวม        
 1. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ
4. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8. ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4โครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
01/10/2561 - 30/09/2562300,000  
 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี26/10/2561 - 26/10/2561  4.92นครศรีธรรมราช
สงขลา
เพชรบุรี


1105
1
1
106
1
1
 รวม  1   107108
 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 08/11/2561 - 08/11/2561  4.93นครศรีธรรมราช


86
86
 รวม      8686
 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 09/11/2561 - 09/11/2561  4.68นครศรีธรรมราช


157
157
 รวม      157157
 กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12/11/2561 - 12/11/2561  4.63นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
หนองบัวลำภู


78
1
1
78
1
1
 รวม      8080
 กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 16/11/2561 - 16/11/2561  4.66นครศรีธรรมราช


88
88
 รวม      8888
 กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 30/11/2561 - 30/11/2561  4.87นครศรีธรรมราช
1

51
52
 รวม1     5152
 กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28/12/2561 - 28/12/2561  4.76นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
เชียงใหม่1


1152
1
1
154
1
1
 รวม 11   154156
 กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 25/01/2562 - 25/01/2562  4.76นครศรีธรรมราช
พัทลุง
39
4
39
4
 รวม      4343
 กิจกรรมที่ 9 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี22/02/2562 - 22/02/2562  4.87นครศรีธรรมราช
พัทลุง
13

2

97
1
103
1
 รวม1 32  98104
 กิจกรรมที่ 10 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์26/04/2562 - 26/04/2562  4.85นครศรีธรรมราช
ฉะเชิงเทรา
พังงา


1104
1
2
105
1
2
 รวม  1   107108
 กิจกรรมที่ 11 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์03/05/2562 - 03/05/2562  4.85นครศรีธรรมราช
พัทลุง
61171
1
232
1
 รวม  61   172233
 กิจกรรมที่ 12 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี31/05/2562 - 31/05/2562  4.8นครศรีธรรมราช

2
165
68
 รวม 21   6568
 ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ5โครงการ : อบรมผู้บริหารโรงเรียนสายพันธ์ใหม่ "กิจกรรมหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"
01/10/2561 - 30/09/2562660,000  
 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมอบรมผู้พัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู (คูปองครู) ครั้งที่ 101/10/2561 - 30/09/2562  4.79นครศรีธรรมราช
18


18
 รวม18      18
 1. ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ
2. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6โครงการ : ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ WU Phamacy Forum 2019
01/10/2561 - 30/09/2562 620,000 
 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมฝึกอบรม11/05/2562 - 12/05/2562  4.09กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
ชลบุรี
นครปฐม
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา
พัทลุง
ลพบุรี
สงขลา
สมุทรปราการ
สระบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุโขทัย
เพชรบุรี
2
1


3
9
2
2

1
1

1
1
3
1
4

2
2
2
1

9

1
1


1

3

2
8
28
3
3
1
4
1
1
1
1
3
1
4
3
2
4
2
1
 รวม632 17  863
 1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ
7โครงการ : ความร่วมมือศูนย์ประสานงานเพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) ประจำปีงบประมาณ 2562
01/10/2561 - 30/09/2562 862,000 
 กิจกรรมที่ 1 : อบรมการใช้งานบอร์ด KidBright : โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี19/10/2561 - 19/10/2561  -สุราษฎร์ธานี
20


20
 รวม20      20
 กิจกรรมที่ 2 : อบรมการใช้งานบอร์ด KidBright : โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่05/11/2561 - 06/11/2561  -กระบี่
70


70
 รวม70      70
 กิจกรรมที่ 3 : การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในงานรวมพลคน KIdBright KidBright Developer Conference 2018 (KDC18) 10/11/2561 - 10/11/2561  -ตรัง
นครศรีธรรมราช
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
4
5
4
4
4
5
4
4
 รวม17      17
 กิจกรรมที่ 4 : งาน THAILAND 4.0 ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม IN THE MAKTNG23/11/2561 - 25/11/2561  -นครศรีธรรมราช
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
5
4
4


5
4
4
 รวม13      13
 กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมความร่วมมือให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนร่วมพัฒนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช23/11/2561 - 23/11/2561  -นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
4030
20
70
20
 รวม40     5090
 กิจกรรมที่ 6 : อบรมการใช้งานบอร์ด KidBright : โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่18/04/2562 - 19/04/2562  -กระบี่
30


30
 รวม30      30
 1. ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ
2. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8โครงการ : ค่ายสัตวแพทย์ (WU VET camp) รุ่นที่ 1
01/11/2561 - 28/02/2562 34,000 
 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมฝึกอบรม19/01/2562 - 20/01/2562  4.64กรุงเทพมหานคร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
1
1
10
4
1


1
1
10
4
1
 รวม17      17
 1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ
9โครงการ : ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)
01/01/2562 - 30/04/2562 8,000 
 กิจกรรมที่ 1 : ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)01/01/2562 - 30/04/2562  4.38ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พังงา
ระนอง
สุราษฎร์ธานี
8
20
4
4
4


8
20
4
4
4
 รวม40      40
 1. ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ
2. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10โครงการ : มหาวิทยาลัยประชาชน ภายใต้หลักสูตรผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก
01/02/2562 - 31/07/2562 125,000 
 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมฝึอบรมวิชาชีพ25/05/2562 - 25/05/2562  4.41พัทลุง


69
69
 รวม      6969
 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ
11โครงการ : สัมมนาวิชาการ การบริหารจัดการการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์
26/03/2562 - 26/03/256240,000  
 กิจกรรมที่ 1 : สัมมนาวิชาการ การบริหารจัดการการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์26/03/2562 - 26/03/2562  4.33ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
บุรีรัมย์
สุราษฎร์ธานี


5
10
216
3
20
5
10
216
3
20
 รวม      254254
21. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1โครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2562
01/10/2561 - 30/09/256240,000  
 กิจกรรมที่ 1 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 1-10/256201/10/2561 - 31/10/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 2 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 11-20/256201/11/2561 - 30/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 3 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 21-30/256201/11/2561 - 30/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 4 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 31-40/256201/12/2561 - 31/12/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 5 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 41-50/256201/01/2562 - 31/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 6 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 51- 60/256201/01/2562 - 31/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 7 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 61-70/256201/01/2562 - 31/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 8 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 71-80/256201/01/2562 - 31/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 9 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 81-90/256201/02/2562 - 28/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 10 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 91-100/256201/02/2562 - 28/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 11 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 101-110/256201/02/2562 - 28/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 12 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 111-120/256201/03/2562 - 31/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 13 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 121-130/256201/03/2562 - 31/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 14 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 131-140/256201/04/2562 - 30/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 15 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 141-150/256201/04/2562 - 30/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 16 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 151-160/256201/05/2562 - 31/05/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 17 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 161-170/256229/05/2562 - 29/05/2562  -
 รวม        
 1. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2โครงการ : พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
01/10/2561 - 30/09/2562100,000  
 กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาApplication for Augmented Reality โบราณสถานโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช01/10/2561 - 30/09/2562  5นครศรีธรรมราช
 รวม        
 กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช01/10/2561 - 30/09/2562  5นครศรีธรรมราช
 รวม        
 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์3โครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
01/10/2561 - 31/10/2562260,000  
 กิจกรรมที่ 1 : ตอน ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์02/10/2561 - 02/10/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 2 : ตอน บทบาทอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์23/10/2561 - 23/10/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 3 : ตอน โรคซึมเศร้า30/10/2561 - 30/10/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 4 : ตอน กายภาพบำบัดกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพประชาชน13/11/2561 - 13/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 5 : ตอน งานวิจัยจากห้องสู่โรงเรียน20/11/2561 - 20/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 6 : ตอน บ้านรักสุนัข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์27/11/2561 - 27/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 7 : ตอน การบริการด้านการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์04/12/2561 - 04/12/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 8 : ตอน บริการวิชาการแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตให้เป็นเภสัชกรเปี่ยมคุณภาพ11/12/2561 - 11/12/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 9 : ตอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย คืนปูม้าสู่ทะเล25/12/2561 - 25/12/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 10 : ตอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย คืนปูม้าสู่ทะเล01/01/2562 - 01/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 11 : ตอน การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ walailak tcas 256208/01/2562 - 08/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 12 : ตอน การรับนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์15/01/2562 - 15/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 13 : ตอน การบริการด้านการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์22/01/2562 - 22/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 14 : ตอน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์29/01/2562 - 29/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 15 : ตอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์05/02/2562 - 05/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 16 : ตอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์12/02/2562 - 12/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 17 : ตอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์19/02/2562 - 19/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 18 : ตอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์26/02/2562 - 26/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 19 : ตอน เวียนหัว บ้านหมุน ทำอย่างไร05/03/2562 - 05/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 20 : ตอน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์12/03/2562 - 12/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 21 : ตอน วลัยลักษณ์เดย์ วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 256219/03/2562 - 19/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 22 : ตอน วลัยลักษณ์เดย์ วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 256226/03/2562 - 26/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 23 : ตอน การบริการและการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์02/04/2562 - 02/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 24 : ตอน สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์09/04/2562 - 09/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 25 : ตอน สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์16/04/2562 - 16/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 26 : ตอน หลักสูตรปริญญาเอก สาขานวัตกรรมและเครื่องสำอาง23/04/2562 - 23/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 27 : ตอน การจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน มุมมองนักสาธารณสุข30/04/2562 - 30/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 28 : ตอน การบริการด้านการออกแบบเพื่อชุมชน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์07/05/2562 - 07/05/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 29 : ตอน การบริการด้านการออกแบบเพื่อชุมชน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์14/05/2562 - 14/05/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 30 : ตอน การประชุมนานาชาติชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ 201921/05/2562 - 21/05/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 31 : ตอน วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน28/05/2562 - 28/05/2562  -
 รวม        
 1. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4โครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
01/10/2561 - 30/09/2562300,000  
 กิจกรรมที่ 1 : ตอน ภัยใกล้ตัวภาวะนอนไม่หลับ04/10/2561 - 04/10/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 2 : ตอน ไข้หวัดกับสมุนไพรไทย11/10/2561 - 11/10/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 3 : ตอน โรคพยาธิปากขอ18/10/2561 - 18/10/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 4 : ตอน อัมพาตใบหน้าครึ่งซีก25/10/2561 - 25/10/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 5 : ตอน โรคซึมเศร้า01/11/2561 - 01/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 6 : ตอน การหกล้มในผู้สูงอายุ08/11/2561 - 08/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 7 : ตอน ยาสามัญประจำบ้านที่ไม่ได้อยู่แค่ที่บ้าน15/11/2561 - 15/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 8 : ตอน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพในตลาดนัด22/11/2561 - 22/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 9 : ตอน วิถีชีวิตของชุมชนที่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ29/11/2561 - 29/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 10 : ตอน ภัยร้ายสารเคมีจากคนสู่ชุมชน06/12/2561 - 06/12/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 11 : ตอน ความปลอดภัยทางถนน13/12/2561 - 13/12/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 12 : ตอน หมอพื้นบ้านแห่งเมืองคอนฯ20/12/2561 - 20/12/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 13 : ตอน การใช้ยาลดน้ำตาลในเลือด27/12/2561 - 27/12/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 14 : ตอน ยาล้างใตกับความเข้าใจผิดๆ03/01/2562 - 03/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 15 : ตอน การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์10/01/2562 - 10/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 16 : ตอน กินอะไรได้อย่างนั้น17/01/2562 - 17/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 17 : ตอน บุหรี่มือสามพ่นไม่พ้น24/01/2562 - 24/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 18 : ตอน เมลิออยด์โรคต้องรู้เพราะคู่กับดิน31/01/2562 - 31/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 19 : ตอน เทคนิคการแพทย์ใส่ใจสุขภาพประชาชน07/02/2562 - 07/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 20 : ตอน เวียนหัว บ้านหมุน ทำอย่างไรดี14/02/2562 - 14/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 21 : ตอน เวียนหัว บ้านหมุน ทำอย่างไรดี ตอนที่ 221/02/2562 - 21/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 22 : ตอน โรคหลอดเลือดสมอง28/02/2562 - 28/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 23 : ตอน ลดน้ำหนักได้ดั่งใจ โดยใช้คีโต (Ketogenic DIET)07/03/2562 - 07/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 24 : ตอน พยาธิเข็มหมุดในเด็ก11/03/2562 - 11/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 25 : ตอน เชื้อดื้อยาที่ควรทราบสำหรับประชาชน14/03/2562 - 14/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 26 : ตอน ยาแก้ปวดที่ควรทราบในชีวิตประจำวัน21/03/2562 - 21/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 27 : ตอน เมื่องูกัดต้องปฏิบัติตนอย่างไร28/03/2562 - 28/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 28 : ตอน โรคหลอดเลือดสมอง04/04/2562 - 04/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 29 : ตอน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันแดด18/04/2562 - 18/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 30 : ตอน สหเวชศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ25/04/2562 - 25/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 31 : ตอน ไซร่เข็ดเอว ทำพรือนิ?02/05/2562 - 02/05/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 32 : ตอน การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน09/05/2562 - 09/05/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 33 : ตอน ขยะอิเล็กทรอนิกส์16/05/2562 - 16/05/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 34 : ตอน การดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน23/05/2562 - 23/05/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 35 : ตอน การดูแลผู้ป่วยโรคเก๊าต์30/05/2562 - 30/05/2562  -
 รวม        
 1. อุทยานพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5โครงการ : ฝึกอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ
12/03/2562 - 15/03/2562126,500165,300 
 กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ12/03/2562 - 15/03/2562  4ตรัง
นครศรีธรรมราช
ปัตตานี
ภูเก็ต
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี
28
4
19
10
15

3

1


1


2
5

28
5
19
10
18
5
3
 รวม7927    88
31. โครงการและกิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริการวิชาการ
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1โครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
01/10/2561 - 30/09/2562 252,000 
 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ01/10/2561 - 30/09/2562  -นครศรีธรรมราช


33
33
 รวม      3333
 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมบริการข้อมูล01/10/2561 - 30/09/2562  -นครศรีธรรมราช


132
132
 รวม      132132

กลุ่มผู้รับบริการ 1.สถาบันการศึกษา 2.หน่วยงานภาครัฐ 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. องค์กรธุรกิจ 5.องค์กรสาธารณประโยชน์ 6.องค์กรชุมชน 7.ประชาชนทั่วไป

     

จำนวนหน่วยงานผู้รับบริการในแต่ละจังหวัดจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคใต้ตอนบน

รหัสกลุ่มเป้าหมาย : 1.สถาบันการศึกษา 2.หน่วยงานภาครัฐ 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. องค์กรธุรกิจ 5.องค์กรสาธารณประโยชน์ 6.องค์กรชุมชนจังหวัดรหัส
กลุ่มเป้าหมาย
ชื่อหน่วยงานสถานที่ติดต่อจำนวน (คน)
เลขที่/หมู่ที่/ถนนตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1. กระบี่1โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่เลขที่ 91 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม 91 คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่0
 1โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเลขที่ 10 ถนนกระบี่ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่0
 1โรงเรียนเมืองกระบี่เลขที่ 93 ถนนศรีตรังกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่100
2. ชุมพร1โรงเรียนปะทิววิทยาเลขที่ 125 หมู่ที่ 7บางสนปะทิวชุมพร4
 1โรงเรียนเมืองหลังสวนวังตะกอหลังสวนชุมพร4
3. นครศรีธรรมราช1มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช21
 1โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชเลขที่ 660 ถนนราชดำเนินคลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช4
 1โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกหมู่ที่ 4ทุ่งสงนาบอนนครศรีธรรมราช40
 1โรงเรียนชุมชนใหม่ (ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา)หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช4
 1โรงเรียนทุ่งสงเลขที่ 44 หมู่ 2 ถ้ำใหญ่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช4
 1โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาเลขที่ 155 หมู่ที่ 3ท่าศาลาท่าศาลานครศรีธรรมราช10
 1โรงเรียนบ้านวังลุงหมู่ที่ 6ทอนหงส์พรหมคีรีนครศรีธรรมราช4
 1โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมเลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ถนนนคร-นบพิตำทอนหงส์พรหมคีรีนครศรีธรรมราช0
 1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19เลขที่ 20 หมู่ที่ 8 บ้านควนไม้แดง หนองหงส์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช0
 1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กะปางทุ่งสงนครศรีธรรมราช2
 1โรงเรียนวัดจันดีม.4หลักช้างช้างกลางนครศรีธรรมราช4
 1โรงเรียนวัดบางใหญ่บางจากเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช2
 1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรรมราช (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรรมราช)เลขที่ 120 ถนนสุนทร์อนันต์บางจากเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช7
 1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้หมู่ที่ 6นาพรุพระพรหมนครศรีธรรมราช0
 1โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทองเลขที่ 1730/31 ถนนราชดำเนินคลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช1
 1โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชเลขที่ 159 หมู่ที่ 3โพธิ์เสด็จเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช13
 1โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเลชที่ 120 หมู่ที่ 1นาทรายเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช4
 1โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์หมู่ที่ 12โมคลานท่าศาลานครศรีธรรมราช0
 1โรงเรียนโยธินบำรุงเลขที่ 283 ถนนราชดำเนิน ปากพูนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช4
 2สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนราชดำเนิน เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0
 2สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนราชดำเนินโพธิ์เสด็จเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช1
 2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนเทวบุรีโพธิ์เสด็จเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช1
 2สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราชถนนราชดำเนิน เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช1
 2อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP)คลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช1
 2โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเลขที่ 24/5 ถนนราชดำเนินในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช1
 3องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขที่ 71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี บางจากเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0
 3องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมควนชุมร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช0
 3องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันตลิ่งชันท่าศาลานครศรีธรรมราช0
 3องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักท่าซักเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0
 3องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชเลขที่ 210 หมู่ที่ 2 เทพราชสิชลนครศรีธรรมราช61
 3องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงเสาธงร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช0
 3องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลานโมคลานท่าศาลานครศรีธรรมราช0
 3เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช7
 4โรงแรมทวินโลตัส เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช2
4. พังงา1โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนท้ายช้างเมืองพังงาพังงา4
5. ภูเก็ต1โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเลขที่ 6 ถนนชุมพรตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตภูเก็ต11
 1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กมลากะทู้ภูเก็ต10
 1โรงเรียนเมืองถลางเลขที่ 150 ถนนเทพกระษัตรีเทพกระษัตรีถลางภูเก็ต4
6. ระนอง1โรงเรียนสตรีระนองเลขที่ 484 ถนนดับคดีเขานิเวศน์เมืองระนองระนอง20
7. สุราษฎร์ธานี1โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีเลขที่ 31มะขามเตี้ยเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี10
 1โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารเลขที่ 94 ถนนพุนพิน-ไชยา หมู่ที่เขาถ่านท่าฉางสุราษฎร์ธานี0
 1โรงเรียนบ้านนาสารเลขที่ 1นาสารบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี4
 1โรงเรียนบ้านปลายคลองตะปานพุนพินสุราษฎร์ธานี8
 1โรงเรียนพุนพินพิทยาคมเลขที่ 125 หมู่ที่ 3 ถนนธราธิบดีท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี5
 1โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีเลขที่ 55 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสารขุนทะเลเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี0
 1โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเลขที่ 88 ถนนดอนนกมะขามเตี้ยเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี1
 1โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเลขที่ 388 ถนนตลาดใหม่ตลาดเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี5
 1โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 5 ถนนดอนสัก - บ้านใน ดอนสักดอนสักสุราษฎร์ธานี3
 1โรงเรียนเวียงสระเวียงสระเวียงสระสุราษฎร์ธานี20
 2โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยบ่อผุดเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี1
 2โรงพยาบาลไชยาตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี1
 4ร้านยาเฟื่องฟ้าเภสัชเลขที่ 186/20 ถนนศรีวิชัย 22มะขามเตี้ยเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี2
รวม416

     

จำนวนหน่วยงานผู้รับบริการในแต่ละจังหวัดจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคใต้ตอนล่าง

รหัสกลุ่มเป้าหมาย : 1.สถาบันการศึกษา 2.หน่วยงานภาครัฐ 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. องค์กรธุรกิจ 5.องค์กรสาธารณประโยชน์ 6.องค์กรชุมชนจังหวัดรหัส
กลุ่มเป้าหมาย
ชื่อหน่วยงานสถานที่ติดต่อจำนวน (คน)
เลขที่/หมู่ที่/ถนนตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1. ตรัง1โรงเรียนกมลศรีกะลาเสสิเกาตรัง4
 1โรงเรียนบ้านทุ่งศาลาห้วยยอดห้วยยอดตรัง18
 1โรงเรียนบ้านหัวหินหมุ่ที่ 6บ่อหินสิเกาตรัง0
 1โรงเรียนบ้านโตน กะลาเสสิเกาตรัง6
 1โรงเรียนรัษฎาเลขที่ 149 หมู่ที่ 2คลองปางรัษฎาตรัง0
 1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง)เลขที่ 196 ถนนตรัง-สิเกา บางรักเมืองตรังตรัง15
 1โรงเรียนวิเชียรมาตุเลขที่ 188 หมู่ที่ 12นาบินหลาเมืองตรังตรัง1
 1โรงเรียนสภาราชินีเลขที่ 142 ถนนวิเศษกุลทับเที่ยงเมืองตรังตรัง5
2. นราธิวาส1โรงเรียนตากใบเลขที่ 104 หมู่ที่ 4 เจ๊ะเหตากใบนราธิวาส0
 1โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์บางนาคเมืองนราธิวาสนราธิวาส0
3. ปัตตานี1โรงเรียนบ้านควนคูหาเลขที่ 2007บ่อทองหนองจิกปัตตานี1
 1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 รูสะมิแลเมืองปัตตานีปัตตานี18
 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เลขที่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ รูสะมิแลเมืองปัตตานีปัตตานี7
 1โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาเลขที่ 263 ถนนท่าเสด็จตะลุบันสายบุรีปัตตานี0
4. พัทลุง1โรงเรียนตะโหมดแม่ขรีตะโหมดพัทลุง0
 1โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม บ้านพร้าวป่าพะยอมพัทลุง14
 1โรงเรียนสตรีพัทลุงคูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง0
 2โรงพยาบาลศรีนครินทร์หมู่ที่ 3บ้านนาศรีนครินทร์พัทลุง3
5. ยะลา1โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาเลขที่ 135 หมู่ที่ 1 ถนนร่มเกล้าบุดีเมืองยะลายะลา0
6. สงขลา1โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาเลขที่ 19 ถนนราชดำเนิน บ่อยางเมืองสงขลาสงขลา4
 1โรงเรียนวรนารีเฉลิมบ่อยางเมืองสงขลาสงขลา5
 1โรงเรียนวัดท่าข้าม จังหวัดสงขลาเลขที่ 48/108หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา2
 1โรงเรียนวัดแม่เตยหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา1
 1โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ชิงโคสิงหนครสงขลา5
 1โรงเรียนสทิงพระวิทยาม. 5จะทิ้งพระสทิงพระสงขลา8
 1โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์เลขที่ 299 ถนนกาญจนวณิชย์สะเดาสะเดาสงขลา0
 1โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเลขที่ 468 ถนนเพชรเกษม หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา7
 1โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา0
 1โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดาเลขที่ 99 สะเดาสะเดาสงขลา8
 1โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา สะเดาสะเดาสงขลา4
 1โรงเรียนแสงทองวิทยา  หาดใหญ่สงขลา2
 2สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาถนนสงขลา - นาทวีเขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา1
 2โรงพยาบาลสงขลาบ่อยางเมืองสงขลาสงขลา2
 2โรงพยาบาลสงขลานครินทร์คอหงส์หาดใหญ่สงขลา2
 3องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลาท่าข้ามหาดใหญ่สงขลา2
7. สตูล1โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์เลขที่ 2พิมานเมืองสตูลสตูล7
 1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล)เลขที่ 138 หมู่ที่ 12ฉลุงเมืองสตูลสตูล4
 1โรงเรียนสตูลวิทยาคลองขุดเมืองสตูลสตูล4
 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 4บ้านควนเมืองสตูลสตูล5
รวม165

     

จำนวนหน่วยงานผู้รับบริการในแต่ละจังหวัดจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคกลาง

รหัสกลุ่มเป้าหมาย : 1.สถาบันการศึกษา 2.หน่วยงานภาครัฐ 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. องค์กรธุรกิจ 5.องค์กรสาธารณประโยชน์ 6.องค์กรชุมชนจังหวัดรหัส
กลุ่มเป้าหมาย
ชื่อหน่วยงานสถานที่ติดต่อจำนวน (คน)
เลขที่/หมู่ที่/ถนนตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1. กรุงเทพมหานคร1มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร1
 1มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเลขที่ 2 ถนนพรานนกศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร1
 1โรงเรียนโยธินบูรณะเลขที่ 1313 ถนนประชาราษฎร์สาย 1บางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร1
 2กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครเลขที่ 320 หมู่ที่ 6 ถนนประชาชื่น ซอยเคหะชุมชนท่าทรายทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร3
 2สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีถนนราชวิถีทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร2
 2โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เลขที่ 54 หมู่ที่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร2
 2โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดชคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร2
 4บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัดเลขที่ 225/3-5 ชั้น 1 อาคารเจริญทอง หมู่ 8 ถนนรามอินทราท่าแร้งเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร1
 4บริษัท สมิธ แอนด์ เนฟฟิว จำกัดเลขที่ 33/4 อาคาร 10 เดอะไนท์ทาวเวอร์ แกรนด์ รามาไนน์ชั้น 16 ถนนพระราม9ห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร1
 4บริษัท อเมริกัน ไต้หวันไบโอฟาร์ม จำกัดเลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ซอย 5 ถนนวิภาวดีรังสิตจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1
 4บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขที่ 200 ถนนวิทยุลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร3
 4โรงพยาบาลตากสินเลขที่ 543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา คลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร1
 4โรงพยาบาลพระรามเก้าเลขที่ 99 ถนนพระราม 9บางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร1
 4โรงพยาบาลหัวเฉียวเลขที่ 665 ถนนบำรุงเมืองคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร1
2. นครปฐม4บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัดเลขที่ 999 หมู่ 5 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถนนบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาพุทธมณฑลนครปฐม1
3. นครสวรรค์2โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวเลขที่ 296/4 หมู่ที่ 1เก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวนครสวรรค์1
4. นนทบุรี4บริษัท แอสมีโก้ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 60/2 ซอยกรุงเทพนนท์ 7ตลาดขวัญเมืองนนทบุรีนนทบุรี1
5. พระนครศรีอยุธยา2โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาประตูชัยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1
6. ลพบุรี2โรงพยาบาลอานันทมหิดลเขาสามยอดเมืองลพบุรีลพบุรี1
7. สมุทรปราการ4บริษัท มิลลิเมด จำกัดเลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ปากคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ2
 4บริษัท โนวาซิล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 321 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิทแพรกษาเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ1
8. สระบุรี2โรงพยาบาลพระพุทธบาทเลขที่ 86 หมู่ที่ 8ธารเกษมพระพุทธบาทสระบุรี2
รวม31

     

จำนวนหน่วยงานผู้รับบริการในแต่ละจังหวัดจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคตะวันออก

รหัสกลุ่มเป้าหมาย : 1.สถาบันการศึกษา 2.หน่วยงานภาครัฐ 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. องค์กรธุรกิจ 5.องค์กรสาธารณประโยชน์ 6.องค์กรชุมชนจังหวัดรหัส
กลุ่มเป้าหมาย
ชื่อหน่วยงานสถานที่ติดต่อจำนวน (คน)
เลขที่/หมู่ที่/ถนนตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1. ชลบุรี2โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเลขที่ 169/382 ถนนลงหาดบางแสนแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรี2
 4โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาเลขที่ 90 ถนนศรีราชานคร3 ศรีราชาชลบุรี1
2. ปราจีนบุรี2โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเลขที่ 32/7 หมุ่ที่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ท่างามเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี1
รวม4

     

จำนวนหน่วยงานผู้รับบริการในแต่ละจังหวัดจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคตะวันตก

รหัสกลุ่มเป้าหมาย : 1.สถาบันการศึกษา 2.หน่วยงานภาครัฐ 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. องค์กรธุรกิจ 5.องค์กรสาธารณประโยชน์ 6.องค์กรชุมชนจังหวัดรหัส
กลุ่มเป้าหมาย
ชื่อหน่วยงานสถานที่ติดต่อจำนวน (คน)
เลขที่/หมู่ที่/ถนนตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1. เพชรบุรี2โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรีคลองกระแชงเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี1
รวม1

     

จำนวนหน่วยงานผู้รับบริการในแต่ละจังหวัดจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รหัสกลุ่มเป้าหมาย : 1.สถาบันการศึกษา 2.หน่วยงานภาครัฐ 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. องค์กรธุรกิจ 5.องค์กรสาธารณประโยชน์ 6.องค์กรชุมชนจังหวัดรหัส
กลุ่มเป้าหมาย
ชื่อหน่วยงานสถานที่ติดต่อจำนวน (คน)
เลขที่/หมู่ที่/ถนนตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1. ขอนแก่น1มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ  เมืองขอนแก่นขอนแก่น1
 2วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่นเลขที่ 90/1 ถนนอนามัยในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น1
 2ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น1
รวม3

     

จำนวนหน่วยงานผู้รับบริการในแต่ละจังหวัดจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคเหนือ

รหัสกลุ่มเป้าหมาย : 1.สถาบันการศึกษา 2.หน่วยงานภาครัฐ 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. องค์กรธุรกิจ 5.องค์กรสาธารณประโยชน์ 6.องค์กรชุมชนจังหวัดรหัส
กลุ่มเป้าหมาย
ชื่อหน่วยงานสถานที่ติดต่อจำนวน (คน)
เลขที่/หมู่ที่/ถนนตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1. สุโขทัย2โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยหมู่ที่ 8คลองตาลศรีสำโรงสุโขทัย1
 2โรงพยาบาลสุโขทัยบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัย1
รวม2

     

ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละจังหวัด

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคใต้ตอนบน
ที่ตำบล/อำเภอ/จังหวัดจำนวน (คน)
ตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1  ชุมพร5
2  นครศรีธรรมราช216
3ในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช268
4ท่าวังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช29
5คลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช123
6ปากนครเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช26
7นาทรายเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช1
8กำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช3
9ไชยมนตรีเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช4
10มะม่วงสองต้นเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช4
11นาเคียนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช10
12ท่างิ้วเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช1
13โพธิ์เสด็จเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช79
14บางจากเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช7
15ปากพูนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช31
16ท่าซักเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช20
17ท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช9
18อินคีรีพรหมคีรีนครศรีธรรมราช1
19ทอนหงส์พรหมคีรีนครศรีธรรมราช2
20นาเรียงพรหมคีรีนครศรีธรรมราช2
21 ลานสกานครศรีธรรมราช1
22เขาแก้วลานสกานครศรีธรรมราช2
23ท่าดีลานสกานครศรีธรรมราช1
24กำโลนลานสกานครศรีธรรมราช4
25ขุนทะเลลานสกานครศรีธรรมราช3
26เขาพระพิปูนนครศรีธรรมราช3
27เชียรใหญ่เชียรใหญ่นครศรีธรรมราช1
28บ้านเนินเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช2
29ไสหมากเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช1
30ท้องลำเจียกเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช1
31เสือหึงเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช1
32เขาพระบาทเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช3
33แม่เจ้าอยู่หัวเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช3
34บ้านตูลชะอวดนครศรีธรรมราช1
35ท่าศาลาท่าศาลานครศรีธรรมราช67
36กลายท่าศาลานครศรีธรรมราช2
37ท่าขึ้นท่าศาลานครศรีธรรมราช7
38หัวตะพานท่าศาลานครศรีธรรมราช82
39สระแก้วท่าศาลานครศรีธรรมราช2
40โมคลานท่าศาลานครศรีธรรมราช4
41ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช87
42ตลิ่งชันท่าศาลานครศรีธรรมราช1
43โพธิ์ทองท่าศาลานครศรีธรรมราช154
44ชะมายทุ่งสงนครศรีธรรมราช2
45เขาโรทุ่งสงนครศรีธรรมราช2
46ถ้ำใหญ่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช1
47ทุ่งสงนาบอนนครศรีธรรมราช30
48 ปากพนังนครศรีธรรมราช1
49ปากพนังปากพนังนครศรีธรรมราช3
50คลองน้อยปากพนังนครศรีธรรมราช35
51ชะเมาปากพนังนครศรีธรรมราช3
52คลองกระบือปากพนังนครศรีธรรมราช1
53เกาะทวดปากพนังนครศรีธรรมราช1
54บ้านใหม่ปากพนังนครศรีธรรมราช1
55หูล่องปากพนังนครศรีธรรมราช7
56ปากพนังฝั่งตะวันตกปากพนังนครศรีธรรมราช2
57บางศาลาปากพนังนครศรีธรรมราช1
58บางพระปากพนังนครศรีธรรมราช3
59ปากพนังฝั่งตะวันออกปากพนังนครศรีธรรมราช1
60บ้านเพิงปากพนังนครศรีธรรมราช11
61ปากแพรกปากพนังนครศรีธรรมราช3
62ขนาบนากปากพนังนครศรีธรรมราช4
63ร่อนพิบูลย์ร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช8
64หินตกร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช4
65เสาธงร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช7
66สิชลสิชลนครศรีธรรมราช1
67ทุ่งปรังสิชลนครศรีธรรมราช1
68เสาเภาสิชลนครศรีธรรมราช1
69เปลี่ยนสิชลนครศรีธรรมราช6
70สี่ขีดสิชลนครศรีธรรมราช1
71เทพราชสิชลนครศรีธรรมราช157
72ขนอมขนอมนครศรีธรรมราช1
73หัวไทรหัวไทรนครศรีธรรมราช2
74แหลมหัวไทรนครศรีธรรมราช2
75ควนชะลิกหัวไทรนครศรีธรรมราช1
76เกาะเพชรหัวไทรนครศรีธรรมราช2
77บางขันบางขันนครศรีธรรมราช1
78บ้านลำนาวบางขันนครศรีธรรมราช1
79วังหินบางขันนครศรีธรรมราช1
80บ้านนิคมบางขันนครศรีธรรมราช1
81บ้านชะอวดจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช1
82นาพรุพระพรหมนครศรีธรรมราช6
83นาสารพระพรหมนครศรีธรรมราช3
84ท้ายสำเภาพระพรหมนครศรีธรรมราช1
85ช้างซ้ายพระพรหมนครศรีธรรมราช3
86กะหรอนบพิตำนครศรีธรรมราช1
87นาเหรงนบพิตำนครศรีธรรมราช1
88ช้างกลางช้างกลางนครศรีธรรมราช2
89เชียรเขาเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช2
90ดอนตรอเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช3
91สวนหลวงเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช2
92ท้ายช้างเมืองพังงาพังงา2
93  สุราษฎร์ธานี20
94เขานิพันธ์เวียงสระสุราษฎร์ธานี1
รวม1,632     

ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละจังหวัด

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคใต้ตอนล่าง
ที่ตำบล/อำเภอ/จังหวัดจำนวน (คน)
ตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1  ตรัง10
2บางนาคเมืองนราธิวาสนราธิวาส1
3 เมืองพัทลุงพัทลุง12
4ปรางหมู่เมืองพัทลุงพัทลุง4
5 กงหราพัทลุง8
6 เขาชัยสนพัทลุง12
7หานโพธิ์เขาชัยสนพัทลุง1
8 ตะโหมดพัทลุง4
9แหลมโตนดควนขนุนพัทลุง1
10 ปากพะยูนพัทลุง5
11 ป่าบอนพัทลุง25
12 ศรีนครินทร์พัทลุง3
13 หาดใหญ่สงขลา1
รวม87     

ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละจังหวัด

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคกลาง
ที่ตำบล/อำเภอ/จังหวัดจำนวน (คน)
ตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1  กรุงเทพมหานคร28
รวม28     

ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละจังหวัด

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคตะวันออก
ที่ตำบล/อำเภอ/จังหวัดจำนวน (คน)
ตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1พนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา1
รวม1     

ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละจังหวัด

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคตะวันตก
ที่ตำบล/อำเภอ/จังหวัดจำนวน (คน)
ตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1 ชะอำเพชรบุรี1
รวม1     

ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละจังหวัด

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ตำบล/อำเภอ/จังหวัดจำนวน (คน)
ตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1  บุรีรัมย์3
2นาสีสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู1
รวม4     

ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละจังหวัด

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคเหนือ
ที่ตำบล/อำเภอ/จังหวัดจำนวน (คน)
ตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1สันทรายฝางเชียงใหม่1
รวม1     

หน่วยงานผู้รับบริการในต่างประเทศ

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ไม่พบข้อมูล


     

หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณและร่วมดำเนินการ

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562
ที่ชื่อหน่วยงานสถานที่ติดต่อ
เลขที่/หมู่ที่/ถนนตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด
1กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่ 75/47 ถนนพระราม 6 ทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
2ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร
3บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัดชั้น 36 - 37 อาคารยูไนเต๊ด เซ็นเตอร์ 3 เลขที่ 23 ถนนสีลม สีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานคร
4มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
5ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 112 ถนนพหลโยธินคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี
6บริษัท Elephant Hills จำกัดคลองศกพนมสุราษฎร์ธานี     

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงานหน้าที่หัวข้อการบริการวิชาการ
1นางสาวกนกอร แก้วช่วยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
2นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุลศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้จัดการโครงการ
3นางสาวกนิษฐา เอียดมากศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้ประสานงาน
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการประสานงาน/สนับสนุนการบริหารโครงการ
       
4นายกรกต สุวรรณรัตน์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปรึกษาโครงการการใช้งานบอร์ด Kidbright
      ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา The Trainers ของศูนย์ประสาน
       วิทยากรบรรยาย การใช้งานบอร์ด KidBright
      คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
5ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุลสำนักวิชาเภสัชศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
6ดร.กฤติกา กาบพลอยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารผู้เชี่ยวชาญกระบวนการเลี้ยงสัตว์บกด้วยวิธีอินทรีย์
7นายกฤษฎา ศรีสว่างศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
       
      ผู้รับผิดชอบโครงการ
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการประสานงาน/สนับสนุนการบริหารโครงการ
       
8รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
9นางสาวกฤษณี ศรีเมืองศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
10นางสาวกันต์ฤทัย สังฆะโนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน)
      กรรมการและเลขานุการดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
11นางกาหลง รักขพันธ์ศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการประสานงาน/สนับสนุนการบริหารโครงการ
       
12รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุลสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
13นายกิตติ เชาวนะสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปผู้ร่วมรายการการบริการด้านการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
       การบริการด้านการออกแบบเพื่อชุมชน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
15ดร.จันจิรา มหาบุญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมรายการความปลอดภัยทางถนน
16ดร.จันทิรา วงศ์เณรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารผู้เชี่ยวชาญการขยายพันธุ์โค โคขุน
17ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมรายการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18นางจารุพร ทองรุชศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
19นางจารุวัล แสงหิรัญศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
20รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปองสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมรายการการประชุมนานาชาติชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ 2019
       สหเวชศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
       สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
22ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน)
23ดร.จิราพร เจริญพูลสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ
24ผศ.ดร.จิรารัตน์ สองสีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
25นายจีระศักดิ์ บุญเพชรสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
26นางจีรังกานต์ ปักเข็มอุทยานพฤกษศาสตร์กรรมการ/คณะทำงาน
27ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
28นางสาวฉมธร ชูช่วยสุวรรณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       
29ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวชสำนักวิชาเภสัชศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
30รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ดำเนินรายการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
31นางสาวฉัตรดาว เสพย์ธรรมสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการกายภาพบำบัดกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพประชาชน
       การหกล้มในผู้สูงอายุ
32ดร.ชฎายุ อุดมสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการไซร่เข็ดเอว ทำพรือนิ?
33นางสาวชลธิชา ปานแก้วส่วนสื่อสารองค์กรกรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้ดำเนินรายการ
34ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุลสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมรายการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
35ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
36ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
37นางสาวชิดชนก แพนเดชศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
38นางสาวชุดาณัฏฐ์ ขุนฤทธิ์แก้วศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       
39ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์คณะกรรมการตัดสินกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานรอบชิงชนะเลิศ
       คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
40รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้ร่วมรายการโรคพยาธิปากขอ
41ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรืองสำนักวิชาการจัดการผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
42นางสาวฐิตมาภรณ์ ศรีจันทร์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
43นางสาวฐิตารีย์ ศรีแก้วขวัญศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
44นางสาวณัฏฐณิชา วัฒนศัพท์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
45นางสาวณัฐนิช เสือเดชศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงาน
      คณะกรรมการตัดสิน
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ
46นางณัฐวรรณ แก้วรัตน์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินวิทยากรบรรยาย การใช้งานบอร์ด KidBright
47นางสาวณุภาวี ณะฤทธิ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
48นางดารารัตน์ ห่อเพชรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
49ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
50นางสาวตารเกศ แดงงามสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ผู้ร่วมรายการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
51นางสาวติณัฐชา วิบุลศิลป์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีกรรมการ/คณะทำงาน
52ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลานิลไส้กรอกปลานิล และมาตรฐานอาหาร GMP
53นายทรงพันธุ์ จันทร์ทองสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปผู้ร่วมรายการการบริการด้านการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
       การบริการด้านการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
       การบริการด้านการออกแบบเพื่อชุมชน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
54นางสาวทวีพร คงแก้วสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ผู้ร่วมรายการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
55นางสาวทัศณีย์ ทัศระเบียบสำนักวิชาศิลปศาสตร์ผู้ดำเนินรายการ
56นายธนวัฒน์ คงยศสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้ร่วมรายการการดูแลผู้ป่วยโรคเก๊าต์
       การใช้ยาลดน้ำตาลในเลือด
       ยาแก้ปวดที่ควรทราบในชีวิตประจำวัน
       เชื้อดื้อยาที่ควรทราบสำหรับประชาชน
57ดร.ธนัชพร แสงไฟสำนักวิชาเภสัชศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
      ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน)
       ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
58ดร.ธวัชชัย ลักเซ้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมรายการลดน้ำหนักได้ดั่งใจ โดยใช้คีโต (Ketogenic DIET)
       เวียนหัว บ้านหมุน ทำอย่างไร
       เวียนหัว บ้านหมุน ทำอย่างไรดี
       เวียนหัว บ้านหมุน ทำอย่างไรดี ตอนที่ 2
59นายธัชพงศ์ คลิ้งเคล้าสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
60นางธัญญรัตน์ ศุภการนรเศรษฐ์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
61นางสาวธัญลักษณ์ พลายด้วงศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
62ภกญ.ธัญลักษณ์ เอียดคงศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
63ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยากรวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
      คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
64นางสาวธินาพร สุทธิวิริยะศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
65ดร.ธีรทัศน์ สุดสายสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้ร่วมรายการไข้หวัดกับสมุนไพรไทย
66นายธีรภัทร์ มาแจ่มสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้ร่วมรายการยาล้างใตกับความเข้าใจผิดๆ
67นายธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยงสำนักวิชาศิลปศาสตร์หัวหน้าโครงการ/คณะทำงานเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
68นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       โรคเบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคภูมิแพ้
69ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุขสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
70ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมรายการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
      คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
71พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยงสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
72รศ.ดร.นมนต์ หิรัญสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการบริการวิชาการแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตให้เป็นเภสัชกรเปี่ยมคุณภาพ
      รองประธานคณะกรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
73นางสาวนัฐวรรณ พันธ์กำเหนิดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
74นางสาวนัทชา นารมย์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
75นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้ดำเนินรายการ
76ดร.นันทวัน วังเมืองสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมรายการเมื่องูกัดต้องปฏิบัติตนอย่างไร
77นางสาวนันท์นภัส หนูแก้วศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
78ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมรายการกายภาพบำบัดกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพประชาชน
       การหกล้มในผู้สูงอายุ
       สหเวชศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
79นางสาวนิธิมา หนูหลงสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
80นางนิภาพร แก่นเพชรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       
81ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
82ผศ.ดร.นิวัต เมืองแก้วสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารผู้เชี่ยวชาญกระบวนการเลี้ยงไก่ด้วยวิธีอินทรีย์ กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ปีก และการขยายพันธุ์สัตว์ปีก
83ผศ.ดร.นิสา แซ่หลีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารผู้เชี่ยวชาญการผลิตแป้งข้าวหมาก
84ดร.นีรนาท ระฆังทองศูนย์บริการการศึกษาผู้ร่วมรายการการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ walailak tcas 2562
85นายนุรุณ จำปากลายศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากรรมการ/คณะทำงาน
86ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้วสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ประธานคณะทำงาน/โครงการดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
87ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุลสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน)
       ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพในตลาดนัด
       หมอพื้นบ้านแห่งเมืองคอนฯ
      คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
88นายปฏิบัติ ปรียาวงศากุลสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานสื่อดิจิทัลส่งเสริมการท่องเที่ยว
89นางสาวปทิตตา บุญญานุรักษ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
90ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมรายการขยะอิเล็กทรอนิกส์
91ดร.ปพิชญา พรหมประดิษฐ์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
92ผศ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุลสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
93นายประถมชัย รัตนวรรณสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการเวียนหัว บ้านหมุน ทำอย่างไรดี
       โรคหลอดเลือดสมอง
94นายประพันธ์ พัฒน์ทองศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงาน
      ที่ปรึกษาโครงการ
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ
95ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุลสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมรายการโรคหลอดเลือดสมอง
96นางสาวปริยาภรณ์ บุญเรืองสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
97นางปรียารัตน์ ดวงแก้วศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
      ผู้ดำเนินรายการ
      ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงาน/สนับสนุนการบริหารโครงการ
       
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ
98นพ.ปวรุตม์ พวงศรีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้ร่วมรายการโรคซึมเศร้า
99นางสาวปัจมาภรณ์ บุษบรรณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
100ดร.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน)
101นางสาวปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมรายการกินอะไรได้อย่างนั้น
102นายปิยวัชน์ คงอินทร์ส่วนกิจการนักศึกษาผู้ดำเนินรายการ
103ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการผลิต และการจัดการเงินและบัญชี
104ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาดสำนักผู้บริหารผู้ร่วมรายการวันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน
105นายพงศ์พันธ์ พงศ์พนิตานนท์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
106รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ปรึกษาโครงการ
      ผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อหน้าวัว และการขยายพันธุ์พืช
      คณะกรรมการตัดสินกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานรอบชิงชนะเลิศ
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
107ผศ.ดร.พนิดา แช่มช้างสำนักวิชาการจัดการผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการองค์กรชุมชน
108นางสาวพรพักตร์ ศิระธนารัณฑ์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน)
       ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
109ผศ.พรพิมล จันทรวิโรจน์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการอัมพาตใบหน้าครึ่งซีก
110รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
111ผศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
112นายพรศิษย์ ไชยะสำนักวิชาเภสัชศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
113นางสาวพรใจ บัวหลวงศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       
114ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น และรักษาทางกายภาพบำบัด
115นางสาวพัชรพร เลขาพันธุ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
116นางพัชราภา ศรีเมืองศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
117ผศ.ดร.พัชรี อิ่มศรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ผู้ดำเนินรายการ
118น.สพ.พันเลิศ ศักดิ์แก้ววิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีวิทยากร กิจกรรม Workshop เพื่อประเมินทักษะวิชาชีพ
119นางสาวพาขวัญ หมายปานศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
120ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมรายการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
121ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทรสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมรายการการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน มุมมองนักสาธารณสุข
122พญ.พิระดา ยินเจริญสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการการดูแลท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
123ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
124ผศ.ดร.น.สพ.พีรศักดิ์ สุทธิโยธินวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีที่ปรึกษาโครงการวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ทัศนคติทางสัตวแพทย์
      ผู้ร่วมรายการบ้านรักสุนัข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
125นางสาวพุทธพร ธราพรสกุลวงศ์ศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้ประสานงาน
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ
126รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้งสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารผู้เชี่ยวชาญกระบวนการเลี้ยงปลา และการลดต้นทุนการผลิตปลานิล
127นางสาวฟาติน สันองค์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
128นายภานุวัฒน์ บุญเรืองขาวสถาบันวิจัยและนวัตกรรมกรรมการ/คณะทำงาน
129ผศ.ภานุวัฒน์ สวัสดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบผู้ร่วมรายการการบริการด้านการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
130ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
131รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุลสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมรายการสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
132นางสาวมณีรัตน์ สะสมสงค์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       
133รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีลสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารผู้เชี่ยวชาญการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการอนุรักษ์พันธุ์พืช
134รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาดุก และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
135ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
136นางสาวมัตติกา ยงประเดิมสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
137รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
138นางมุจลินท์ อินทรเหมือนสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
139พญ.ยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
140นายยุทธกาน ไชยมณีอุทยานพฤกษศาสตร์กรรมการ/คณะทำงาน
141นายยุทธนันท์ นะหูศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
142นางสาวยุวธิดา คงศรีศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้ดำเนินรายการ
      ผู้รับผิดชอบโครงการ
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ
143นางสาวยุวากร ศิริพิทยาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
144นางรวมพร คงจันทร์อุทยานพฤกษศาสตร์กรรมการ/คณะทำงาน
145น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีวิทยากรสัตว์มหัศจรรย์ (exotic pet) และถิ่นที่อยู่, กิจกรรม Workshop เพื่อประเมินทักษะวิชาชีพ
      ผู้ร่วมรายการการบริการและการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
       บ้านรักสุนัข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
146นายราชัน ฉ้วนเจริญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน มุมมองนักสาธารณสุข
       การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน
147นางสาวรุ่งฤดี กิ้มเส้งสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพผู้ร่วมรายการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
148ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทาสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปคณะกรรมการตัดสินกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานรอบชิงชนะเลิศ
       คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
149นางลนา นาคแก้วศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
150ดร.วนิดา มาลาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการเทคนิคการแพทย์ใส่ใจ่สุขภาพประชาชน
       เมลิออยด์โรคต้องรู้เพราะคู่กับดิน
151ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
152นางสาววรรณธิดา หนูยังสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
153ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ผู้ดำเนินรายการ
154รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
155นางสาววรัชยา ช่วยกาญจน์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
      ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
156นางสาววราภรณ์ สุจริตพันธ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
157นางสาววฤนดา พรหมโชติสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
158รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
159พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
160ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสารสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการไซร่เข็ดเอว ทำพรือนิ?
161ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
162รศ.ดร.วาริน อินทนาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารผู้เชี่ยวชาญการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธี และการดูแลรักษาพืช
163นางสาววาลุกา เอมเอกบัณฑิตวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญการออกแบบผลิตภัณฑ์
164นางสาววิจิตรา อื้อมุกดากุลศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
165นางสาววิชชุดา กาฬสิงห์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
166นางสาววิภาดา จินดามณีศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       
167ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียนสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมรายการเทคนิคการแพทย์ใส่ใจ่สุขภาพประชาชน
       เมลิออยด์โรคต้องรู้เพราะคู่กับดิน
168ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพสำนักวิชาการจัดการผู้เชี่ยวชาญบัญชีต้นทุน บัญชีครัวเรือน และการวางระบบบัญชีสำหรับเกษตร/นวัตกรรม
169นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ผู้ดำเนินรายการ
170ผศ.วิศรุฬห์ วงบุญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมรายการภัยร้ายสารเคมีจากคนสู่ชุมชน
       วิถีชีวิตของชุมชนที่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ
      คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
171ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัชสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล (เคอยปลา) ปลาดุก (ปลาดุกร้าทรงเครื่อง)
172รศ.นพ.วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูลสำนักวิชาเภสัชศาสตร์วิทยากรReading bioequivalence data like an expert
      ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
173นางสาวศรวณีย์ คงทนศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       
174นางสาวศรัญญา ทองอยู่ศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการประสานงาน/สนับสนุนการบริหารโครงการ
       
175รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์สำนักผู้บริหารผู้ร่วมรายการวลัยลักษณ์เดย์ วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2562
      ประธานคณะทำงาน/โครงการ
176นางสาวศรีสุวรรณ นพรัตน์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญกายภาพบำบัด
177ดร.ศรุดา คุระเอียดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
178ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์หัวหน้าโครงการ/คณะทำงานสื่อดิจิทัลส่งเสริมการท่องเที่ยว
      กรรมการ/คณะทำงานสื่อดิจิทัลส่งเสริมการท่องเที่ยว
179รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
180นางสาวศศิธร เลาหกุลสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
181นายศักดิ์ดา ใบมิเด็นอุทยานพฤกษศาสตร์กรรมการ/คณะทำงาน
182ดร.ศิราณี ยงประเดิมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้ร่วมรายการบริการวิชาการแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตให้เป็นเภสัชกรเปี่ยมคุณภาพ
183ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหมสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
184ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุลสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
185ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมรายการขยะอิเล็กทรอนิกส์
186รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ศูนย์บริหารทรัพย์สินผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการองค์กรชุมชน และการวางแผนทางการตลาด
      ผู้ร่วมรายการงานวิจัยจากห้องสู่โรงเรียน
187นางสาวศุภลักษณ์ ไพศาลสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการยาสามัญประจำบ้านที่ไม่ได้อยู่แค่ที่บ้าน
188นางสาวศุภลักษณ์ คงศรีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
189รศ.ดร.สมชาย สวัสดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้ร่วมรายการหลักสูตรปริญญาเอก สาขานวัตกรรมและเครื่องสำอาง
190ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์สำนักผู้บริหารที่ปรึกษาโครงการประธานพิธีปิดการอบรม/มอบวุฒิบัตร
       
      ผู้ร่วมรายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย คืนปูม้าสู่ทะเล
191รศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารผู้เชี่ยวชาญการจัดการสวน
192ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
193นายสราวุฒิ ปานประยูรศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
194นางสาวสลักฤทัย ทำสารกองศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
195นางสาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุลสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้ร่วมรายการการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์
196นางสิรภัทร ลิ่มไพบูลย์สำนักงานอธิการบดีหัวหน้าโครงการ/คณะทำงานอารยธรรมโมคลาน
      ผู้รับผิดชอบโครงการ
197รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ผู้ร่วมรายการบทบาทอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
198นายสุขุม ศรีสมบัติศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงาน
      ที่ปรึกษาโครงการประสานงาน/สนับสนุนการบริหารโครงการ
       
      ผู้ควบคุมรายการ
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ
199ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
200ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโตสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
201นายสุชาติ ฉันสำราญสำนักวิชาการจัดการผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการองค์กรชุมชน
202ดร.สุดธิดา สังข์พุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
203นางสาวสุธันวา สุรพงษ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
204นายสุธีระ ทองขาวสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปหัวหน้าโครงการ/คณะทำงาน
205นายสุนทร บุญแก้วสำนักวิชาการจัดการผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวและการบริการ
206นางสาวสุนารัตน์ ยอดระบำศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
207นางสาวสุนิสา มีเสนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
208นางสาวสุนิสา มุณีจักร์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
209นางสาวสุนิสา ยิ่งยงศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
210ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารผู้เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตเยลลี่ส้มโอ กระบวนการผลิตเยลลี่แห้งส้มโอ และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผัก/ผลไม้
211ผศ.ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
212นางสาวสุผาณิต วิเศษสาธรสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบผู้ร่วมรายการการบริการด้านการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
213รศ.ดร.สุรัสวดี ก่อเกื้อสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
214นายสุรินทร์ จิตร์ถาวรอุทยานพฤกษศาสตร์กรรมการ/คณะทำงาน
215รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรดสำนักผู้บริหารที่ปรึกษาโครงการประธานพิธีเปิดการอบรม
216ดร.สุวรรณา มูเก็มสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
217รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวีสำนักผู้บริหารที่ปรึกษาโครงการ
      ผู้ร่วมรายการวลัยลักษณ์เดย์ วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2562
218รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมรายการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
219ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
220ดร.อดิศักดิ์ การบรรจงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
221ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทองอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
222รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
223ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภรินสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้ร่วมรายการหลักสูตรปริญญาเอก สาขานวัตกรรมและเครื่องสำอาง
      คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
224ศ.ดร. น.สพ.อภินันท์ สุประเสริฐสำนักผู้บริหารผู้ร่วมรายการวลัยลักษณ์เดย์ วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2562
225ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดีศูนย์บริการวิชาการที่ปรึกษาโครงการ
      ผู้อำนวยการโครงการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
       
      ผู้ร่วมรายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย คืนปูม้าสู่ทะเล
      ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงาน
      ประธานคณะทำงาน/โครงการ
226ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่นสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้ร่วมรายการการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันแดด
       หลักสูตรปริญญาเอก สาขานวัตกรรมและเครื่องสำอาง
227ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุลสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมรายการสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
228ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการ/คณะทำงานที่ปรึกษาโครงงาน
229สพ.ญ.อรอุมา สิงหศิวานนท์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีผู้ร่วมรายการการบริการและการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
230ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรายการโรคหลอดเลือดสมอง
231น.สพ.อวิรุทธ์ วงค์คำลือวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีวิทยากรสัตว์เล็กพิศวง, กิจกรรม Workshop เพื่อประเมินทักษะวิชาชีพ
232นายอัครเดช คงขำศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญกายภาพบำบัด
233ภกญ.อาจารี บุญวงศ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
234นายอาวุธ แก่นเพชรอุทยานพฤกษศาสตร์กรรมการ/คณะทำงาน
235ศ.อำนวย ยัสโยธาสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปกรรมการ/คณะทำงานการพัฒนาชุมชน
236ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมรายการบุหรี่มือสามพ่นไม่พ้น
237ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้วสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพผู้ร่วมรายการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
238นางอุราภรณ์ หวานแก้วศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
239นางสาวอุษา น่วมเพชรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรายการการรับนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
240ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวงสถาบันวิจัยและนวัตกรรมคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
241ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัมสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
242ดร.อโนมา สันติวรกุลสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
243นางเขมรุจิ ชูภิรมย์อุทยานพฤกษศาสตร์ผู้ประสานงานโครงการ
244นางเจนจิรา พุมดวงส่วนสื่อสารองค์กรกรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้ดำเนินรายการ
245ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าโครงการ/คณะทำงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
      คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
246นายเทวา จึงวัฒนกิจสำนักวิชาเภสัชศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
      ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
247นางสาวเนตรชนก เจียรมาศสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
248นางสาวเปรมฤทัย ชัยเสนะสำนักวิชาเภสัชศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
      ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
249ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้วสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน)
       ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการภัยใกล้ตัวภาวะนอนไม่หลับ
250นางสาวเพ็ญนิดา โตจีนศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
251ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวานสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการพยาธิเข็มหมุดในเด็ก
252รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
253รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
254นางสาวเสาวนีย์ ตรึกตรองสำนักวิชาเภสัชศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
255น.สพ.เอกพจน์ แช่มเกษมวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีวิทยากร กิจกรรม Workshop เพื่อประเมินทักษะวิชาชีพ
256ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
257ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานสื่อดิจิทัลส่งเสริมการท่องเที่ยว
258นางสาวโปติกา โชติพงศ์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       
259นายไกรศร สายวารีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากรรมการ/คณะทำงาน

     

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ร่วมบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562
ที่ชื่อ-สกุลหน้าที่หัวข้อการบริการวิชาการหน่วยงานสถานที่ติดต่อ
เลขที่/หมู่ที่/ถนนตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด
1รศ.ภก.ดร.พรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์วิทยากรการกำหนดคุณลักษณะของยาตามหลักวิชาการเภสัชศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเข้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
2ภก.ดร.วรธัช ฐิติกรพงศ์วิทยากรการกำหนดคุณลักษณะของยาตามหลักวิชาการเภสัชศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเข้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3ผศ.ภญ.ดร.สวรรยา บูรณะผลินวิทยากรPharmaceutical dissolution and its applicationมหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ 198/2 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า บางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร
4น.ส.สุกัญญา ธีระกรณ์เลิศผู้ร่วมรายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย คืนปูม้าสู่ทะเลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)196 ถนนพหลโยธินลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
5น.ส.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์วิทยากรแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560กรมบัญชีกลางถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร
6ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆินวิทยากร1.Multiple-criteria decision analysis (MCDA) เพื่อการกำหนดแนวทางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเข้าโรงพยาบาล 2.Price Performance Frameworkมหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ 198/2 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า บางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร
7นายกิตติโรจน์ เผือกผ่องThe Trainers ของศูนย์ประสานงานวิทยากรบรรยาย การใช้งานบอร์ด KidBrightมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
      สาธิต และแสดงผลงานที่พัฒนาผ่านบอร์ด KidBright  
8นางจิราภรณ์ เทพพิชัยผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
9น.ส.ชญานี โสตถิอนันต์ผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
10นางณัฐวดี เบี้ยขาวผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มปลานิลศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราชตู้ ปณ.8กุแหระทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
11นางดาริกา เรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
12น.ส.ทรรศนวรรณ สาคะโรผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
13นายธนกฤต สวนดีThe Trainers ของศูนย์ประสานงานวิทยากรบรรยาย การใช้งานบอร์ด KidBrightมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
14น.ส.ธนัชชพร ทุมมาผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
15นายธีรพงศ์ ไกรนราผู้เชี่ยวชาญการยื่นขอมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขที่ 77นาเคียนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
16น.ส.นารีรัตน์ บุญวรรณผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
17นายประสิทธิ์ แซ่อุ่ยThe Trainers ของศูนย์ประสานงานวิทยากรบรรยาย การใช้งานบอร์ด KidBrightมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
      สาธิต และแสดงผลงานที่พัฒนาผ่านบอร์ด KidBright  
18นายปราโมทย์ แก้วแกมผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
19น.ส.ปาณิสรา จันทร์แก้วผู้ร่วมรายการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
20น.ส.ปิยนุช ตั้งมนัสสุขุมผู้ร่วมรายการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
21น.ส.ปุญญิศา แซ่แต้ผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
22นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานีผู้ร่วมรายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย คืนปูม้าสู่ทะเลสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขที่ 77นาเคียนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
23นายพัชรพล ขุมเงินผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
24น.ส.พัชรีญา กรงามผู้ร่วมรายการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
25นางระวี สุกใสผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
26นางละมัย นาคปานผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
27น.ส.วรดา ธรรมสังวาลย์ผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
28น.ส.วิลาสินี กาญจนะผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
29นายศุภกร พุมดวงThe Trainers ของศูนย์ประสานงานวิทยากรบรรยาย การใช้งานบอร์ด KidBrightมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
      สาธิต และแสดงผลงานที่พัฒนาผ่านบอร์ด KidBright  
30ผศ.สมคิด อินทร์ช่วยผู้เชี่ยวชาญการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ถ้ำใหญ่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
31นางสาโรจน์ หีดแก้วผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
32นายสิรวิชญ์ เครื่องกลางThe Trainers ของศูนย์ประสานงานวิทยากรบรรยาย การใช้งานบอร์ด KidBrightมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
33น.ส.สุภัค อุดมประสิทธิ์ผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
34น.ส.สุภาภรณ์ ตีระวัฒนานนท์ผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
35นางหนุช พลูใหญ่ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
36น.ส.อมรรัตน์ เรืองรองผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
37นางอาวรณ์ ช่วยชูผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้หมู่ที่ 1ขนอมขนอมนครศรีธรรมราช
38นางอำนวย สมพงศ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
39น.ส.อุบลรัตน์ บุญแก้วผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
40นายเจริญ โต๊ะอิแตผู้ร่วมรายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย คืนปูม้าสู่ทะเลสมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา และเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลาเลขที่ 8/2 หมู่ที่ 12 ถนนท่าศาลา-นบพิตำ ท่าศาลานครศรีธรรมราช
41นายเตชทัด อุ้ยกิ้มผู้ร่วมรายการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
42น.ส.พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทรผู้ประสานงานประสานงานทั่วไปศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 112 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี
43นายรุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 112 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี
44ดร.วาสนา วิรัตน์โยสินทร์ คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 113 ถนนพหลโยธินคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี
45น.ส.สุนทรีย์ กริชชัยศักดิ์กรรมการ/คณะทำงานประสานงานต่างๆ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฯศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 112 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี
      ประสานงานต่างๆ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฯ   
     วิทยากรประสานงานต่างๆ/บรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคนิคการเขียนโครงงานแบบที่คณะกรรมการเห็นแล้วต้องเพิ่มคะเนนให้/ผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษ หัวข้อ วางแผนทำโครงงานอย่างไรให้ไปถึงเวทีนานาชาติ  
     ผู้ประสานงานประสานงานต่างๆ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฯ  
      ประสานงานทั่วไป  
46นายอภิรักษ์ วิเศษศรีพงษ์วิทยากรกฎกระทรวง เรื่อง พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนหมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โครงการยาเพื่อประชาชน และบัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เลขที่ 111 ถนนพหบลโยธินคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี
47น.ส.เมทินี ศิริไกรกรรมการ/คณะทำงานประสานงานต่างๆ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฯ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 112 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี
     วิทยากรประสานงานต่างๆ  
48นางละม่อม เอียดคงวิทยากรการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก วิทยาลัยการอาชีพควนขนุนเลขที่ 214 หมู่ที่ 6ชะมวงควนขนุนพัทลุง
49ดร.ฐากร สิทธิโชควิทยากรการเขียนหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู (คูปองครู)มหาวิทยาลัยทักษิณเลขที่ 140 หมู่ที่ 4 เขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา
50ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์วิทยากรUnderstanding Pharmaceutical Product Selection Criteriaโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช คอหงส์หาดใหญ่สงขลา
51นายกษิดิ์เดช สุขไกววิทยากรวิทยากรเสวนาพิเศษ หัวข้อ วางแผนทำโครงงานอย่างไรให้ไปถึงเวทีนานาชาติโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเลขที่ 388 ถนนตลาดใหม่ตลาดเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
52นายพัทธดนย์ นามวงค์เนาว์วิทยากรวิทยากรเสวนาพิเศษ หัวข้อ วางแผนทำโครงงานอย่างไรให้ไปถึงเวทีนานาชาติโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเลขที่ 388 ถนนตลาดใหม่ตลาดเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
53น.ส.จิตรลดา ไชยชมภูวิทยากรวิทยากรเสวนาพิเศษ หัวข้อ วางแผนทำโครงงานอย่างไรให้ไปถึงเวทีนานาชาติโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขที่ 649/1-4เวียงเมืองเชียงรายเชียงราย
54นายบุณยกร สอนขยันวิทยากรวิทยากรเสวนาพิเศษ หัวข้อ วางแผนทำโครงงานอย่างไรให้ไปถึงเวทีนานาชาติโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขที่ 649/1-4เวียงเมืองเชียงรายเชียงราย
55นายวิรชัช ศรีปุริวิทยากรวิทยากรเสวนาพิเศษ หัวข้อ วางแผนทำโครงงานอย่างไรให้ไปถึงเวทีนานาชาติโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขที่ 649/1-4เวียงเมืองเชียงรายเชียงราย