หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณและร่วมดำเนินการ

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562
ที่ชื่อหน่วยงานสถานที่ติดต่อ
เลขที่/หมู่ที่/ถนนตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด
1กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่ 75/47 ถนนพระราม 6 ทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
2ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร
3บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัดชั้น 36 - 37 อาคารยูไนเต๊ด เซ็นเตอร์ 3 เลขที่ 23 ถนนสีลม สีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานคร
4มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
5ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 112 ถนนพหลโยธินคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี
6บริษัท Elephant Hills จำกัดคลองศกพนมสุราษฎร์ธานี