ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละจังหวัด

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคใต้ตอนล่าง
ที่ตำบล/อำเภอ/จังหวัดจำนวน (คน)
ตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1  ตรัง10
2บางนาคเมืองนราธิวาสนราธิวาส1
3 เมืองพัทลุงพัทลุง12
4ปรางหมู่เมืองพัทลุงพัทลุง4
5 กงหราพัทลุง8
6 เขาชัยสนพัทลุง12
7หานโพธิ์เขาชัยสนพัทลุง1
8 ตะโหมดพัทลุง4
9แหลมโตนดควนขนุนพัทลุง1
10 ปากพะยูนพัทลุง5
11 ป่าบอนพัทลุง25
12 ศรีนครินทร์พัทลุง3
13 หาดใหญ่สงขลา1
รวม87