ประชาชนผู้รับบริการในแต่ละจังหวัด

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคใต้ตอนบน
ที่ตำบล/อำเภอ/จังหวัดจำนวน (คน)
ตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1  ชุมพร5
2  นครศรีธรรมราช216
3ในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช268
4ท่าวังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช29
5คลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช123
6ปากนครเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช26
7นาทรายเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช1
8กำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช3
9ไชยมนตรีเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช4
10มะม่วงสองต้นเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช4
11นาเคียนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช10
12ท่างิ้วเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช1
13โพธิ์เสด็จเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช79
14บางจากเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช7
15ปากพูนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช31
16ท่าซักเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช20
17ท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช9
18อินคีรีพรหมคีรีนครศรีธรรมราช1
19ทอนหงส์พรหมคีรีนครศรีธรรมราช2
20นาเรียงพรหมคีรีนครศรีธรรมราช2
21 ลานสกานครศรีธรรมราช1
22เขาแก้วลานสกานครศรีธรรมราช2
23ท่าดีลานสกานครศรีธรรมราช1
24กำโลนลานสกานครศรีธรรมราช4
25ขุนทะเลลานสกานครศรีธรรมราช3
26เขาพระพิปูนนครศรีธรรมราช3
27เชียรใหญ่เชียรใหญ่นครศรีธรรมราช1
28บ้านเนินเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช2
29ไสหมากเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช1
30ท้องลำเจียกเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช1
31เสือหึงเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช1
32เขาพระบาทเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช3
33แม่เจ้าอยู่หัวเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช3
34บ้านตูลชะอวดนครศรีธรรมราช1
35ท่าศาลาท่าศาลานครศรีธรรมราช67
36กลายท่าศาลานครศรีธรรมราช2
37ท่าขึ้นท่าศาลานครศรีธรรมราช7
38หัวตะพานท่าศาลานครศรีธรรมราช82
39สระแก้วท่าศาลานครศรีธรรมราช2
40โมคลานท่าศาลานครศรีธรรมราช4
41ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช87
42ตลิ่งชันท่าศาลานครศรีธรรมราช1
43โพธิ์ทองท่าศาลานครศรีธรรมราช154
44ชะมายทุ่งสงนครศรีธรรมราช2
45เขาโรทุ่งสงนครศรีธรรมราช2
46ถ้ำใหญ่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช1
47ทุ่งสงนาบอนนครศรีธรรมราช30
48 ปากพนังนครศรีธรรมราช1
49ปากพนังปากพนังนครศรีธรรมราช3
50คลองน้อยปากพนังนครศรีธรรมราช35
51ชะเมาปากพนังนครศรีธรรมราช3
52คลองกระบือปากพนังนครศรีธรรมราช1
53เกาะทวดปากพนังนครศรีธรรมราช1
54บ้านใหม่ปากพนังนครศรีธรรมราช1
55หูล่องปากพนังนครศรีธรรมราช7
56ปากพนังฝั่งตะวันตกปากพนังนครศรีธรรมราช2
57บางศาลาปากพนังนครศรีธรรมราช1
58บางพระปากพนังนครศรีธรรมราช3
59ปากพนังฝั่งตะวันออกปากพนังนครศรีธรรมราช1
60บ้านเพิงปากพนังนครศรีธรรมราช11
61ปากแพรกปากพนังนครศรีธรรมราช3
62ขนาบนากปากพนังนครศรีธรรมราช4
63ร่อนพิบูลย์ร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช8
64หินตกร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช4
65เสาธงร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช7
66สิชลสิชลนครศรีธรรมราช1
67ทุ่งปรังสิชลนครศรีธรรมราช1
68เสาเภาสิชลนครศรีธรรมราช1
69เปลี่ยนสิชลนครศรีธรรมราช6
70สี่ขีดสิชลนครศรีธรรมราช1
71เทพราชสิชลนครศรีธรรมราช157
72ขนอมขนอมนครศรีธรรมราช1
73หัวไทรหัวไทรนครศรีธรรมราช2
74แหลมหัวไทรนครศรีธรรมราช2
75ควนชะลิกหัวไทรนครศรีธรรมราช1
76เกาะเพชรหัวไทรนครศรีธรรมราช2
77บางขันบางขันนครศรีธรรมราช1
78บ้านลำนาวบางขันนครศรีธรรมราช1
79วังหินบางขันนครศรีธรรมราช1
80บ้านนิคมบางขันนครศรีธรรมราช1
81บ้านชะอวดจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช1
82นาพรุพระพรหมนครศรีธรรมราช6
83นาสารพระพรหมนครศรีธรรมราช3
84ท้ายสำเภาพระพรหมนครศรีธรรมราช1
85ช้างซ้ายพระพรหมนครศรีธรรมราช3
86กะหรอนบพิตำนครศรีธรรมราช1
87นาเหรงนบพิตำนครศรีธรรมราช1
88ช้างกลางช้างกลางนครศรีธรรมราช2
89เชียรเขาเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช2
90ดอนตรอเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช3
91สวนหลวงเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช2
92ท้ายช้างเมืองพังงาพังงา2
93  สุราษฎร์ธานี20
94เขานิพันธ์เวียงสระสุราษฎร์ธานี1
รวม1,632