ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ร่วมบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562
ที่ชื่อ-สกุลหน้าที่หัวข้อการบริการวิชาการหน่วยงานสถานที่ติดต่อ
เลขที่/หมู่ที่/ถนนตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด
1รศ.ภก.ดร.พรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์วิทยากรการกำหนดคุณลักษณะของยาตามหลักวิชาการเภสัชศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเข้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
2ภก.ดร.วรธัช ฐิติกรพงศ์วิทยากรการกำหนดคุณลักษณะของยาตามหลักวิชาการเภสัชศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเข้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3ผศ.ภญ.ดร.สวรรยา บูรณะผลินวิทยากรPharmaceutical dissolution and its applicationมหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ 198/2 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า บางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร
4น.ส.สุกัญญา ธีระกรณ์เลิศผู้ร่วมรายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย คืนปูม้าสู่ทะเลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)196 ถนนพหลโยธินลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
5น.ส.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์วิทยากรแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560กรมบัญชีกลางถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร
6ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆินวิทยากร1.Multiple-criteria decision analysis (MCDA) เพื่อการกำหนดแนวทางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเข้าโรงพยาบาล 2.Price Performance Frameworkมหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ 198/2 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า บางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร
7นายกิตติโรจน์ เผือกผ่องThe Trainers ของศูนย์ประสานงานวิทยากรบรรยาย การใช้งานบอร์ด KidBrightมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
      สาธิต และแสดงผลงานที่พัฒนาผ่านบอร์ด KidBright  
8นางจิราภรณ์ เทพพิชัยผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
9น.ส.ชญานี โสตถิอนันต์ผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
10นางณัฐวดี เบี้ยขาวผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มปลานิลศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราชตู้ ปณ.8กุแหระทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
11นางดาริกา เรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
12น.ส.ทรรศนวรรณ สาคะโรผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
13นายธนกฤต สวนดีThe Trainers ของศูนย์ประสานงานวิทยากรบรรยาย การใช้งานบอร์ด KidBrightมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
14น.ส.ธนัชชพร ทุมมาผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
15นายธีรพงศ์ ไกรนราผู้เชี่ยวชาญการยื่นขอมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขที่ 77นาเคียนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
16น.ส.นารีรัตน์ บุญวรรณผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
17นายประสิทธิ์ แซ่อุ่ยThe Trainers ของศูนย์ประสานงานวิทยากรบรรยาย การใช้งานบอร์ด KidBrightมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
      สาธิต และแสดงผลงานที่พัฒนาผ่านบอร์ด KidBright  
18นายปราโมทย์ แก้วแกมผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
19น.ส.ปาณิสรา จันทร์แก้วผู้ร่วมรายการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
20น.ส.ปิยนุช ตั้งมนัสสุขุมผู้ร่วมรายการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
21น.ส.ปุญญิศา แซ่แต้ผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
22นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานีผู้ร่วมรายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย คืนปูม้าสู่ทะเลสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขที่ 77นาเคียนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
23นายพัชรพล ขุมเงินผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
24น.ส.พัชรีญา กรงามผู้ร่วมรายการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
25นางระวี สุกใสผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
26นางละมัย นาคปานผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
27น.ส.วรดา ธรรมสังวาลย์ผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
28น.ส.วิลาสินี กาญจนะผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
29นายศุภกร พุมดวงThe Trainers ของศูนย์ประสานงานวิทยากรบรรยาย การใช้งานบอร์ด KidBrightมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
      สาธิต และแสดงผลงานที่พัฒนาผ่านบอร์ด KidBright  
30ผศ.สมคิด อินทร์ช่วยผู้เชี่ยวชาญการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ถ้ำใหญ่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
31นางสาโรจน์ หีดแก้วผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
32นายสิรวิชญ์ เครื่องกลางThe Trainers ของศูนย์ประสานงานวิทยากรบรรยาย การใช้งานบอร์ด KidBrightมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
33น.ส.สุภัค อุดมประสิทธิ์ผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
34น.ส.สุภาภรณ์ ตีระวัฒนานนท์ผู้ช่วยวิทยากรทีมพี่เลี้ยงกิจกรรมสันทนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
35นางหนุช พลูใหญ่ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
36น.ส.อมรรัตน์ เรืองรองผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
37นางอาวรณ์ ช่วยชูผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้หมู่ที่ 1ขนอมขนอมนครศรีธรรมราช
38นางอำนวย สมพงศ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
39น.ส.อุบลรัตน์ บุญแก้วผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดความดัน และประเมิน BMIอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลไทยบุรีเลขทีี 127 หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
40นายเจริญ โต๊ะอิแตผู้ร่วมรายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย คืนปูม้าสู่ทะเลสมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา และเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลาเลขที่ 8/2 หมู่ที่ 12 ถนนท่าศาลา-นบพิตำ ท่าศาลานครศรีธรรมราช
41นายเตชทัด อุ้ยกิ้มผู้ร่วมรายการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
42น.ส.พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทรผู้ประสานงานประสานงานทั่วไปศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 112 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี
43นายรุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 112 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี
44ดร.วาสนา วิรัตน์โยสินทร์ คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 113 ถนนพหลโยธินคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี
45น.ส.สุนทรีย์ กริชชัยศักดิ์กรรมการ/คณะทำงานประสานงานต่างๆ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฯศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 112 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี
      ประสานงานต่างๆ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฯ   
     วิทยากรประสานงานต่างๆ/บรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคนิคการเขียนโครงงานแบบที่คณะกรรมการเห็นแล้วต้องเพิ่มคะเนนให้/ผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษ หัวข้อ วางแผนทำโครงงานอย่างไรให้ไปถึงเวทีนานาชาติ  
     ผู้ประสานงานประสานงานต่างๆ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฯ  
      ประสานงานทั่วไป  
46นายอภิรักษ์ วิเศษศรีพงษ์วิทยากรกฎกระทรวง เรื่อง พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนหมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โครงการยาเพื่อประชาชน และบัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เลขที่ 111 ถนนพหบลโยธินคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี
47น.ส.เมทินี ศิริไกรกรรมการ/คณะทำงานประสานงานต่างๆ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฯ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 112 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี
     วิทยากรประสานงานต่างๆ  
48นางละม่อม เอียดคงวิทยากรการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก วิทยาลัยการอาชีพควนขนุนเลขที่ 214 หมู่ที่ 6ชะมวงควนขนุนพัทลุง
49ดร.ฐากร สิทธิโชควิทยากรการเขียนหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู (คูปองครู)มหาวิทยาลัยทักษิณเลขที่ 140 หมู่ที่ 4 เขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา
50ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์วิทยากรUnderstanding Pharmaceutical Product Selection Criteriaโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช คอหงส์หาดใหญ่สงขลา
51นายกษิดิ์เดช สุขไกววิทยากรวิทยากรเสวนาพิเศษ หัวข้อ วางแผนทำโครงงานอย่างไรให้ไปถึงเวทีนานาชาติโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเลขที่ 388 ถนนตลาดใหม่ตลาดเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
52นายพัทธดนย์ นามวงค์เนาว์วิทยากรวิทยากรเสวนาพิเศษ หัวข้อ วางแผนทำโครงงานอย่างไรให้ไปถึงเวทีนานาชาติโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเลขที่ 388 ถนนตลาดใหม่ตลาดเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
53น.ส.จิตรลดา ไชยชมภูวิทยากรวิทยากรเสวนาพิเศษ หัวข้อ วางแผนทำโครงงานอย่างไรให้ไปถึงเวทีนานาชาติโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขที่ 649/1-4เวียงเมืองเชียงรายเชียงราย
54นายบุณยกร สอนขยันวิทยากรวิทยากรเสวนาพิเศษ หัวข้อ วางแผนทำโครงงานอย่างไรให้ไปถึงเวทีนานาชาติโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขที่ 649/1-4เวียงเมืองเชียงรายเชียงราย
55นายวิรชัช ศรีปุริวิทยากรวิทยากรเสวนาพิเศษ หัวข้อ วางแผนทำโครงงานอย่างไรให้ไปถึงเวทีนานาชาติโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขที่ 649/1-4เวียงเมืองเชียงรายเชียงราย