บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงานหน้าที่หัวข้อการบริการวิชาการ
1นางสาวกนกอร แก้วช่วยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
2นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุลศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้จัดการโครงการ
3นางสาวกนิษฐา เอียดมากศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้ประสานงาน
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการประสานงาน/สนับสนุนการบริหารโครงการ
       
4นายกรกต สุวรรณรัตน์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปรึกษาโครงการการใช้งานบอร์ด Kidbright
      ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา The Trainers ของศูนย์ประสาน
       วิทยากรบรรยาย การใช้งานบอร์ด KidBright
      คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
5ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุลสำนักวิชาเภสัชศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
6ดร.กฤติกา กาบพลอยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการเลี้ยงสัตว์บกด้วยวิธีอินทรีย์
7นายกฤษฎา ศรีสว่างศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
       
      ผู้รับผิดชอบโครงการ
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการประสานงาน/สนับสนุนการบริหารโครงการ
       
8รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
9นางสาวกฤษณี ศรีเมืองศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
10นางสาวกันต์ฤทัย สังฆะโนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน)
      กรรมการและเลขานุการดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
11นางกาหลง รักขพันธ์ศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการประสานงาน/สนับสนุนการบริหารโครงการ
       
12รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุลสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
13นายกิตติ เชาวนะสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบผู้ร่วมรายการการบริการด้านการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
       การบริการด้านการออกแบบเพื่อชุมชน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
15ดร.จันจิรา มหาบุญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมรายการความปลอดภัยทางถนน
16ดร.จันทิรา วงศ์เณรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรผู้เชี่ยวชาญการขยายพันธุ์โค โคขุน
17ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมรายการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18นางจารุพร ทองรุชศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
19นางจารุวัล แสงหิรัญศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
20รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปองสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมรายการการประชุมนานาชาติชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ 2019
       สหเวชศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
       สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
22ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน)
23ดร.จิราพร เจริญพูลสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ
24ผศ.ดร.จิรารัตน์ สองสีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
25นายจีระศักดิ์ บุญเพชรสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
26นางจีรังกานต์ ปักเข็มอุทยานพฤกษศาสตร์กรรมการ/คณะทำงาน
27ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
28นางสาวฉมธร ชูช่วยสุวรรณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       
29ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวชสำนักวิชาเภสัชศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
30รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ดำเนินรายการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
31นางสาวฉัตรดาว เสพย์ธรรมสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการกายภาพบำบัดกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพประชาชน
       การหกล้มในผู้สูงอายุ
32ดร.ชฎายุ อุดมสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการไซร่เข็ดเอว ทำพรือนิ?
33นางสาวชลธิชา ปานแก้วส่วนสื่อสารองค์กรกรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้ดำเนินรายการ
34ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุลสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมรายการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
35ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
36ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
37นางสาวชิดชนก แพนเดชศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
38นางสาวชุดาณัฏฐ์ ขุนฤทธิ์แก้วศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       
39ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์คณะกรรมการตัดสินกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานรอบชิงชนะเลิศ
       คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
40รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้ร่วมรายการโรคพยาธิปากขอ
41ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรืองสำนักวิชาการจัดการผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
42นางสาวฐิตมาภรณ์ ศรีจันทร์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
43นางสาวฐิตารีย์ ศรีแก้วขวัญศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
44นางสาวณัฏฐณิชา วัฒนศัพท์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
45นางสาวณัฐนิช เสือเดชศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงาน
      คณะกรรมการตัดสิน
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ
46นางณัฐวรรณ แก้วรัตน์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินวิทยากรบรรยาย การใช้งานบอร์ด KidBright
47นางสาวณุภาวี ณะฤทธิ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
48นางดารารัตน์ ห่อเพชรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
49ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
50นางสาวตารเกศ แดงงามสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ผู้ร่วมรายการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
51นางสาวติณัฐชา วิบุลศิลป์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีกรรมการ/คณะทำงาน
52ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลานิลไส้กรอกปลานิล และมาตรฐานอาหาร GMP
53นายทรงพันธุ์ จันทร์ทองสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปผู้ร่วมรายการการบริการด้านการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
       การบริการด้านการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
       การบริการด้านการออกแบบเพื่อชุมชน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
54นางสาวทวีพร คงแก้วสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ผู้ร่วมรายการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
55นางสาวทัศณีย์ ทัศระเบียบสำนักวิชาศิลปศาสตร์ผู้ดำเนินรายการ
56นายธนวัฒน์ คงยศสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้ร่วมรายการการดูแลผู้ป่วยโรคเก๊าต์
       การใช้ยาลดน้ำตาลในเลือด
       ยาแก้ปวดที่ควรทราบในชีวิตประจำวัน
       เชื้อดื้อยาที่ควรทราบสำหรับประชาชน
57ดร.ธนัชพร แสงไฟสำนักวิชาเภสัชศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
      ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน)
       ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
58ดร.ธวัชชัย ลักเซ้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมรายการลดน้ำหนักได้ดั่งใจ โดยใช้คีโต (Ketogenic DIET)
       เวียนหัว บ้านหมุน ทำอย่างไร
       เวียนหัว บ้านหมุน ทำอย่างไรดี
       เวียนหัว บ้านหมุน ทำอย่างไรดี ตอนที่ 2
59นายธัชพงศ์ คลิ้งเคล้าสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
60นางธัญญรัตน์ ศุภการนรเศรษฐ์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
61นางสาวธัญลักษณ์ พลายด้วงศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
62ภกญ.ธัญลักษณ์ เอียดคงศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
63ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยากรวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
      คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
64นางสาวธินาพร สุทธิวิริยะศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
65ดร.ธีรทัศน์ สุดสายสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้ร่วมรายการไข้หวัดกับสมุนไพรไทย
66นายธีรภัทร์ มาแจ่มสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้ร่วมรายการยาล้างใตกับความเข้าใจผิดๆ
67นายธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยงสำนักวิชาศิลปศาสตร์หัวหน้าโครงการ/คณะทำงานเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
68นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       โรคเบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคภูมิแพ้
69พญ.นนทพรรณ ผาสุขสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
70ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมรายการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
      คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
71พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยงสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
72รศ.ดร.นมนต์ หิรัญสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการบริการวิชาการแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตให้เป็นเภสัชกรเปี่ยมคุณภาพ
      รองประธานคณะกรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
73นางสาวนัฐวรรณ พันธ์กำเหนิดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
74นางสาวนัทชา นารมย์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
75นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้ดำเนินรายการ
76ดร.นันทวัน วังเมืองสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมรายการเมื่องูกัดต้องปฏิบัติตนอย่างไร
77นางสาวนันท์นภัส หนูแก้วศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
78ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมรายการกายภาพบำบัดกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพประชาชน
       การหกล้มในผู้สูงอายุ
       สหเวชศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
79นางสาวนิธิมา หนูหลงสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
80นางนิภาพร แก่นเพชรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       
81ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
82ผศ.ดร.นิวัต เมืองแก้วสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการเลี้ยงไก่ด้วยวิธีอินทรีย์ กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ปีก และการขยายพันธุ์สัตว์ปีก
83ผศ.ดร.นิสา แซ่หลีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรผู้เชี่ยวชาญการผลิตแป้งข้าวหมาก
84ดร.นีรนาท ระฆังทองศูนย์บริการการศึกษาผู้ร่วมรายการการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ walailak tcas 2562
85นายนุรุณ จำปากลายศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากรรมการ/คณะทำงาน
86ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้วสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ประธานคณะทำงาน/โครงการดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
87ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุลสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน)
       ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพในตลาดนัด
       หมอพื้นบ้านแห่งเมืองคอนฯ
      คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
88นายปฏิบัติ ปรียาวงศากุลสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานสื่อดิจิทัลส่งเสริมการท่องเที่ยว
89นางสาวปทิตตา บุญญานุรักษ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
90ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมรายการขยะอิเล็กทรอนิกส์
91ดร.ปพิชญา พรหมประดิษฐ์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
92ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุลสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
93นายประถมชัย รัตนวรรณสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการเวียนหัว บ้านหมุน ทำอย่างไรดี
       โรคหลอดเลือดสมอง
94นายประพันธ์ พัฒน์ทองศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงาน
      ที่ปรึกษาโครงการ
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ
95ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุลสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมรายการโรคหลอดเลือดสมอง
96นางสาวปริยาภรณ์ บุญเรืองสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
97นางปรียารัตน์ ดวงแก้วศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
      ผู้ดำเนินรายการ
      ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงาน/สนับสนุนการบริหารโครงการ
       
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ
98นพ.ปวรุตม์ พวงศรีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้ร่วมรายการโรคซึมเศร้า
99นางสาวปัจมาภรณ์ บุษบรรณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
100ดร.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน)
101นางสาวปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมรายการกินอะไรได้อย่างนั้น
102นายปิยวัชน์ คงอินทร์ส่วนกิจการนักศึกษาผู้ดำเนินรายการ
103ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการผลิต และการจัดการเงินและบัญชี
104ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาดสำนักผู้บริหารผู้ร่วมรายการวันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน
105นายพงศ์พันธ์ พงศ์พนิตานนท์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
106รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ปรึกษาโครงการ
      ผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อหน้าวัว และการขยายพันธุ์พืช
      คณะกรรมการตัดสินกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานรอบชิงชนะเลิศ
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
107ดร.พนิดา แช่มช้างสำนักวิชาการจัดการผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการองค์กรชุมชน
108นางสาวพรพักตร์ ศิระธนารัณฑ์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน)
       ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
109ผศ.พรพิมล จันทรวิโรจน์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการอัมพาตใบหน้าครึ่งซีก
110รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
111ผศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
112นายพรศิษย์ ไชยะสำนักวิชาเภสัชศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
113นางสาวพรใจ บัวหลวงศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       
114ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น และรักษาทางกายภาพบำบัด
115นางสาวพัชรพร เลขาพันธุ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
116นางพัชราภา ศรีเมืองศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
117ดร.พัชรี อิ่มศรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ผู้ดำเนินรายการ
118น.สพ.พันเลิศ ศักดิ์แก้ววิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีวิทยากร กิจกรรม Workshop เพื่อประเมินทักษะวิชาชีพ
119นางสาวพาขวัญ หมายปานศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
120ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมรายการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
121ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทรสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมรายการการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน มุมมองนักสาธารณสุข
122พญ.พิระดา ยินเจริญสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการการดูแลท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
123ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
124ผศ.ดร.น.สพ.พีรศักดิ์ สุทธิโยธินวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีที่ปรึกษาโครงการวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ทัศนคติทางสัตวแพทย์
      ผู้ร่วมรายการบ้านรักสุนัข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
125นางสาวพุทธพร ธราพรสกุลวงศ์ศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้ประสานงาน
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ
126รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้งสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการเลี้ยงปลา และการลดต้นทุนการผลิตปลานิล
127นางสาวฟาติน สันองค์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
128นายภานุวัฒน์ บุญเรืองขาวสถาบันวิจัยและนวัตกรรมกรรมการ/คณะทำงาน
129ผศ.ภานุวัฒน์ สวัสดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบผู้ร่วมรายการการบริการด้านการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
130ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
131รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุลสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมรายการสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
132นางสาวมณีรัตน์ สะสมสงค์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       
133รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีลสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรผู้เชี่ยวชาญการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการอนุรักษ์พันธุ์พืช
134รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาดุก และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
135ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
136นางสาวมัตติกา ยงประเดิมสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
137รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
138นางมุจลินท์ อินทรเหมือนสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
139พญ.ยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
140นายยุทธกาน ไชยมณีอุทยานพฤกษศาสตร์กรรมการ/คณะทำงาน
141นายยุทธนันท์ นะหูศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
142นางสาวยุวธิดา คงศรีศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้ดำเนินรายการ
      ผู้รับผิดชอบโครงการ
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ
143นางสาวยุวากร ศิริพิทยาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
144นางรวมพร คงจันทร์อุทยานพฤกษศาสตร์กรรมการ/คณะทำงาน
145น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีวิทยากรสัตว์มหัศจรรย์ (exotic pet) และถิ่นที่อยู่, กิจกรรม Workshop เพื่อประเมินทักษะวิชาชีพ
      ผู้ร่วมรายการการบริการและการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
       บ้านรักสุนัข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
146นายราชัน ฉ้วนเจริญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน มุมมองนักสาธารณสุข
       การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน
147นางสาวรุ่งฤดี กิ้มเส้งสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพผู้ร่วมรายการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
148ดร.รุ่งเรือง จันทาสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปคณะกรรมการตัดสินกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานรอบชิงชนะเลิศ
       คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
149นางลนา นาคแก้วศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
150ดร.วนิดา มาลาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการเทคนิคการแพทย์ใส่ใจ่สุขภาพประชาชน
       เมลิออยด์โรคต้องรู้เพราะคู่กับดิน
151ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
152นางสาววรรณธิดา หนูยังสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
153ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ผู้ดำเนินรายการ
154รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
155นางสาววรัชยา ช่วยกาญจน์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
      ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
156นางสาววราภรณ์ สุจริตพันธ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
157นางสาววฤนดา พรหมโชติสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
158รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
159พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
160ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสารสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการไซร่เข็ดเอว ทำพรือนิ?
161ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
162รศ.ดร.วาริน อินทนาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรผู้เชี่ยวชาญการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธี และการดูแลรักษาพืช
163นางสาววาลุกา เอมเอกบัณฑิตวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญการออกแบบผลิตภัณฑ์
164นางสาววิจิตรา อื้อมุกดากุลศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
165นางสาววิชชุดา กาฬสิงห์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
166นางสาววิภาดา จินดามณีศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       
167ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียนสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมรายการเทคนิคการแพทย์ใส่ใจ่สุขภาพประชาชน
       เมลิออยด์โรคต้องรู้เพราะคู่กับดิน
168ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพสำนักวิชาการจัดการผู้เชี่ยวชาญบัญชีต้นทุน บัญชีครัวเรือน และการวางระบบบัญชีสำหรับเกษตร/นวัตกรรม
169นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ผู้ดำเนินรายการ
170ผศ.วิศรุฬห์ วงบุญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมรายการภัยร้ายสารเคมีจากคนสู่ชุมชน
       วิถีชีวิตของชุมชนที่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ
      คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
171ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัชสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล (เคอยปลา) ปลาดุก (ปลาดุกร้าทรงเครื่อง)
172รศ.นพ.วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูลสำนักวิชาเภสัชศาสตร์วิทยากรReading bioequivalence data like an expert
      ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
173นางสาวศรวณีย์ คงทนศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       
174นางสาวศรัญญา ทองอยู่ศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการประสานงาน/สนับสนุนการบริหารโครงการ
       
175รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์สำนักผู้บริหารผู้ร่วมรายการวลัยลักษณ์เดย์ วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2562
      ประธานคณะทำงาน/โครงการ
176นางสาวศรีสุวรรณ นพรัตน์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญกายภาพบำบัด
177นางสาวศรุดา คุระเอียดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
178ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์หัวหน้าโครงการ/คณะทำงานสื่อดิจิทัลส่งเสริมการท่องเที่ยว
      กรรมการ/คณะทำงานสื่อดิจิทัลส่งเสริมการท่องเที่ยว
179รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
180นางสาวศศิธร เลาหกุลสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
181นายศักดิ์ดา ใบมิเด็นอุทยานพฤกษศาสตร์กรรมการ/คณะทำงาน
182ดร.ศิราณี ยงประเดิมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้ร่วมรายการบริการวิชาการแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตให้เป็นเภสัชกรเปี่ยมคุณภาพ
183ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหมสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
184ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุลสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
185ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมรายการขยะอิเล็กทรอนิกส์
186รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ศูนย์บริหารทรัพย์สินผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการองค์กรชุมชน และการวางแผนทางการตลาด
      ผู้ร่วมรายการงานวิจัยจากห้องสู่โรงเรียน
187นางสาวศุภลักษณ์ ไพศาลสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการยาสามัญประจำบ้านที่ไม่ได้อยู่แค่ที่บ้าน
188นางสาวศุภลักษณ์ คงศรีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
189รศ.ดร.สมชาย สวัสดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้ร่วมรายการหลักสูตรปริญญาเอก สาขานวัตกรรมและเครื่องสำอาง
190ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์สำนักผู้บริหารที่ปรึกษาโครงการประธานพิธีปิดการอบรม/มอบวุฒิบัตร
       
      ผู้ร่วมรายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย คืนปูม้าสู่ทะเล
191รศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรผู้เชี่ยวชาญการจัดการสวน
192ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
193นายสราวุฒิ ปานประยูรศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
194นางสลักฤทัย ปานประยูรศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
195นางสาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุลสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้ร่วมรายการการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์
196นางสิรภัทร ลิ่มไพบูลย์อุทยานพฤกษศาสตร์หัวหน้าโครงการ/คณะทำงานอารยธรรมโมคลาน
      ผู้รับผิดชอบโครงการ
197รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ผู้ร่วมรายการบทบาทอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
198นายสุขุม ศรีสมบัติศูนย์บริการวิชาการกรรมการ/คณะทำงาน
      ที่ปรึกษาโครงการประสานงาน/สนับสนุนการบริหารโครงการ
       
      ผู้ควบคุมรายการ
      ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ
199ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
200ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโตสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
201นายสุชาติ ฉันสำราญสำนักวิชาการจัดการผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการองค์กรชุมชน
202ดร.สุดธิดา สังข์พุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
203นางสาวสุธันวา สุรพงษ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
204นายสุธีระ ทองขาวอุทยานพฤกษศาสตร์หัวหน้าโครงการ/คณะทำงาน
205นายสุนทร บุญแก้วสำนักวิชาการจัดการผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวและการบริการ
206นางสาวสุนารัตน์ ยอดระบำศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
207นางสาวสุนิสา มีเสนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
208นางสาวสุนิสา มุณีจักร์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
209นางสาวสุนิสา ยิ่งยงศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
210ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรผู้เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตเยลลี่ส้มโอ กระบวนการผลิตเยลลี่แห้งส้มโอ และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผัก/ผลไม้
211ผศ.ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
212นางสาวสุผาณิต วิเศษสาธรสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบผู้ร่วมรายการการบริการด้านการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
213รศ.ดร.สุรัสวดี ก่อเกื้อสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
214นายสุรินทร์ จิตร์ถาวรอุทยานพฤกษศาสตร์กรรมการ/คณะทำงาน
215รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรดสำนักผู้บริหารที่ปรึกษาโครงการประธานพิธีเปิดการอบรม
216ดร.สุวรรณา มูเก็มสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
217รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวีสำนักผู้บริหารที่ปรึกษาโครงการ
      ผู้ร่วมรายการวลัยลักษณ์เดย์ วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2562
218รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมรายการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
219ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
220ดร.อดิศักดิ์ การบรรจงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
221ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทองอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
222รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
223ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภรินสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้ร่วมรายการหลักสูตรปริญญาเอก สาขานวัตกรรมและเครื่องสำอาง
      คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
224ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐสำนักผู้บริหารผู้ร่วมรายการวลัยลักษณ์เดย์ วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2562
225ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดีศูนย์บริการวิชาการที่ปรึกษาโครงการ
      ผู้อำนวยการโครงการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
       
      ผู้ร่วมรายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย คืนปูม้าสู่ทะเล
      ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงาน
      ประธานคณะทำงาน/โครงการ
226ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่นสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้ร่วมรายการการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันแดด
       หลักสูตรปริญญาเอก สาขานวัตกรรมและเครื่องสำอาง
227ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุลสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมรายการสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
228ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการ/คณะทำงานที่ปรึกษาโครงงาน
229สพ.ญ.อรอุมา สิงหศิวานนท์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีผู้ร่วมรายการการบริการและการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
230ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรายการโรคหลอดเลือดสมอง
231น.สพ.อวิรุทธ์ วงค์คำลือวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีวิทยากรสัตว์เล็กพิศวง, กิจกรรม Workshop เพื่อประเมินทักษะวิชาชีพ
232นายอัครเดช คงขำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญกายภาพบำบัด
233ภกญ.อาจารี บุญวงศ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
234นายอาวุธ แก่นเพชรอุทยานพฤกษศาสตร์กรรมการ/คณะทำงาน
235ศ.อำนวย ยัสโยธาสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปกรรมการ/คณะทำงานการพัฒนาชุมชน
236ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมรายการบุหรี่มือสามพ่นไม่พ้น
237ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้วสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพผู้ร่วมรายการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
238นางอุราภรณ์ หวานแก้วศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
239นางสาวอุษา น่วมเพชรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรายการการรับนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
240ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวงสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
241ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัมสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
242ดร.อโนมา สันติวรกุลสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
243นางเขมรุจิ ชูภิรมย์อุทยานพฤกษศาสตร์ผู้ประสานงานโครงการ
244นางเจนจิรา พุมดวงส่วนสื่อสารองค์กรกรรมการ/คณะทำงาน
      ผู้ดำเนินรายการ
245ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าโครงการ/คณะทำงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
      คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
246นายเทวา จึงวัฒนกิจสำนักวิชาเภสัชศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
      ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
247นางสาวเนตรชนก เจียรมาศสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
248นางสาวเปรมฤทัย ชัยเสนะสำนักวิชาเภสัชศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
      ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
249ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้วสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน)
       ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการภัยใกล้ตัวภาวะนอนไม่หลับ
250นางสาวเพ็ญนิดา โตจีนศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
251ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวานสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ร่วมรายการพยาธิเข็มหมุดในเด็ก
252รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
253รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
254นางสาวเสาวนีย์ ตรึกตรองสำนักวิชาเภสัชศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานดูแลและดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการงบประมาณ และรายงานผลฯ
255น.สพ.เอกพจน์ แช่มเกษมวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีวิทยากร กิจกรรม Workshop เพื่อประเมินทักษะวิชาชีพ
256ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
       คัดเลือกข้อเสนอโครงงานรอบข้อเสนอโครงงาน
       ที่ปรึกษาโครงงาน
257ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์กรรมการ/คณะทำงานสื่อดิจิทัลส่งเสริมการท่องเที่ยว
258นางสาวโปติกา โชติพงศ์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
      ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
       
259นายไกรศร สายวารีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากรรมการ/คณะทำงาน