จำนวนหน่วยงานผู้รับบริการในแต่ละจังหวัดจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคใต้ตอนล่าง

รหัสกลุ่มเป้าหมาย : 1.สถาบันการศึกษา 2.หน่วยงานภาครัฐ 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. องค์กรธุรกิจ 5.องค์กรสาธารณประโยชน์ 6.องค์กรชุมชนจังหวัดรหัส
กลุ่มเป้าหมาย
ชื่อหน่วยงานสถานที่ติดต่อจำนวน (คน)
เลขที่/หมู่ที่/ถนนตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1. ตรัง1โรงเรียนกมลศรีกะลาเสสิเกาตรัง4
 1โรงเรียนบ้านทุ่งศาลาห้วยยอดห้วยยอดตรัง18
 1โรงเรียนบ้านหัวหินหมุ่ที่ 6บ่อหินสิเกาตรัง0
 1โรงเรียนบ้านโตน กะลาเสสิเกาตรัง6
 1โรงเรียนรัษฎาเลขที่ 149 หมู่ที่ 2คลองปางรัษฎาตรัง0
 1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง)เลขที่ 196 ถนนตรัง-สิเกา บางรักเมืองตรังตรัง15
 1โรงเรียนวิเชียรมาตุเลขที่ 188 หมู่ที่ 12นาบินหลาเมืองตรังตรัง1
 1โรงเรียนสภาราชินีเลขที่ 142 ถนนวิเศษกุลทับเที่ยงเมืองตรังตรัง5
2. นราธิวาส1โรงเรียนตากใบเลขที่ 104 หมู่ที่ 4 เจ๊ะเหตากใบนราธิวาส0
 1โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์บางนาคเมืองนราธิวาสนราธิวาส0
3. ปัตตานี1โรงเรียนบ้านควนคูหาเลขที่ 2007บ่อทองหนองจิกปัตตานี1
 1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 รูสะมิแลเมืองปัตตานีปัตตานี18
 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เลขที่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ รูสะมิแลเมืองปัตตานีปัตตานี7
 1โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาเลขที่ 263 ถนนท่าเสด็จตะลุบันสายบุรีปัตตานี0
4. พัทลุง1โรงเรียนตะโหมดแม่ขรีตะโหมดพัทลุง0
 1โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม บ้านพร้าวป่าพะยอมพัทลุง14
 1โรงเรียนสตรีพัทลุงคูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง0
 2โรงพยาบาลศรีนครินทร์หมู่ที่ 3บ้านนาศรีนครินทร์พัทลุง3
5. ยะลา1โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาเลขที่ 135 หมู่ที่ 1 ถนนร่มเกล้าบุดีเมืองยะลายะลา0
6. สงขลา1โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาเลขที่ 19 ถนนราชดำเนิน บ่อยางเมืองสงขลาสงขลา4
 1โรงเรียนวรนารีเฉลิมบ่อยางเมืองสงขลาสงขลา5
 1โรงเรียนวัดท่าข้าม จังหวัดสงขลาเลขที่ 48/108หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา2
 1โรงเรียนวัดแม่เตยหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา1
 1โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ชิงโคสิงหนครสงขลา5
 1โรงเรียนสทิงพระวิทยาม. 5จะทิ้งพระสทิงพระสงขลา8
 1โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์เลขที่ 299 ถนนกาญจนวณิชย์สะเดาสะเดาสงขลา0
 1โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเลขที่ 468 ถนนเพชรเกษม หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา7
 1โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา0
 1โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดาเลขที่ 99 สะเดาสะเดาสงขลา8
 1โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา สะเดาสะเดาสงขลา4
 1โรงเรียนแสงทองวิทยา  หาดใหญ่สงขลา2
 2สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาถนนสงขลา - นาทวีเขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา1
 2โรงพยาบาลสงขลาบ่อยางเมืองสงขลาสงขลา2
 2โรงพยาบาลสงขลานครินทร์คอหงส์หาดใหญ่สงขลา2
 3องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลาท่าข้ามหาดใหญ่สงขลา2
7. สตูล1โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์เลขที่ 2พิมานเมืองสตูลสตูล7
 1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล)เลขที่ 138 หมู่ที่ 12ฉลุงเมืองสตูลสตูล4
 1โรงเรียนสตูลวิทยาคลองขุดเมืองสตูลสตูล4
 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 4บ้านควนเมืองสตูลสตูล5
รวม165