จำนวนหน่วยงานผู้รับบริการในแต่ละจังหวัดจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคใต้ตอนบน

รหัสกลุ่มเป้าหมาย : 1.สถาบันการศึกษา 2.หน่วยงานภาครัฐ 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. องค์กรธุรกิจ 5.องค์กรสาธารณประโยชน์ 6.องค์กรชุมชนจังหวัดรหัส
กลุ่มเป้าหมาย
ชื่อหน่วยงานสถานที่ติดต่อจำนวน (คน)
เลขที่/หมู่ที่/ถนนตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1. กระบี่1โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่เลขที่ 91 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม 91 คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่0
 1โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเลขที่ 10 ถนนกระบี่ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่0
 1โรงเรียนเมืองกระบี่เลขที่ 93 ถนนศรีตรังกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่100
2. ชุมพร1โรงเรียนปะทิววิทยาเลขที่ 125 หมู่ที่ 7บางสนปะทิวชุมพร4
 1โรงเรียนเมืองหลังสวนวังตะกอหลังสวนชุมพร4
3. นครศรีธรรมราช1มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 10ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช21
 1โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชเลขที่ 660 ถนนราชดำเนินคลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช4
 1โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกหมู่ที่ 4ทุ่งสงนาบอนนครศรีธรรมราช40
 1โรงเรียนชุมชนใหม่ (ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา)หมู่ที่ 8ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช4
 1โรงเรียนทุ่งสงเลขที่ 44 หมู่ 2 ถ้ำใหญ่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช4
 1โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาเลขที่ 155 หมู่ที่ 3ท่าศาลาท่าศาลานครศรีธรรมราช10
 1โรงเรียนบ้านวังลุงหมู่ที่ 6ทอนหงส์พรหมคีรีนครศรีธรรมราช4
 1โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมเลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ถนนนคร-นบพิตำทอนหงส์พรหมคีรีนครศรีธรรมราช0
 1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19เลขที่ 20 หมู่ที่ 8 บ้านควนไม้แดง หนองหงส์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช0
 1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กะปางทุ่งสงนครศรีธรรมราช2
 1โรงเรียนวัดจันดีม.4หลักช้างช้างกลางนครศรีธรรมราช4
 1โรงเรียนวัดบางใหญ่บางจากเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช2
 1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรรมราช (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรรมราช)เลขที่ 120 ถนนสุนทร์อนันต์บางจากเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช7
 1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้หมู่ที่ 6นาพรุพระพรหมนครศรีธรรมราช0
 1โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทองเลขที่ 1730/31 ถนนราชดำเนินคลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช1
 1โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชเลขที่ 159 หมู่ที่ 3โพธิ์เสด็จเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช13
 1โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเลชที่ 120 หมู่ที่ 1นาทรายเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช4
 1โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์หมู่ที่ 12โมคลานท่าศาลานครศรีธรรมราช0
 1โรงเรียนโยธินบำรุงเลขที่ 283 ถนนราชดำเนิน ปากพูนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช4
 2สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนราชดำเนิน เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0
 2สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนราชดำเนินโพธิ์เสด็จเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช1
 2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนเทวบุรีโพธิ์เสด็จเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช1
 2สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราชถนนราชดำเนิน เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช1
 2อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP)คลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช1
 2โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเลขที่ 24/5 ถนนราชดำเนินในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช1
 3องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขที่ 71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี บางจากเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0
 3องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมควนชุมร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช0
 3องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันตลิ่งชันท่าศาลานครศรีธรรมราช0
 3องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซักท่าซักเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0
 3องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชเลขที่ 210 หมู่ที่ 2 เทพราชสิชลนครศรีธรรมราช61
 3องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงเสาธงร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช0
 3องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลานโมคลานท่าศาลานครศรีธรรมราช0
 3เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช7
 4โรงแรมทวินโลตัส เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช2
4. พังงา1โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนท้ายช้างเมืองพังงาพังงา4
5. ภูเก็ต1โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเลขที่ 6 ถนนชุมพรตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตภูเก็ต11
 1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กมลากะทู้ภูเก็ต10
 1โรงเรียนเมืองถลางเลขที่ 150 ถนนเทพกระษัตรีเทพกระษัตรีถลางภูเก็ต4
6. ระนอง1โรงเรียนสตรีระนองเลขที่ 484 ถนนดับคดีเขานิเวศน์เมืองระนองระนอง20
7. สุราษฎร์ธานี1โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีเลขที่ 31มะขามเตี้ยเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี10
 1โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารเลขที่ 94 ถนนพุนพิน-ไชยา หมู่ที่เขาถ่านท่าฉางสุราษฎร์ธานี0
 1โรงเรียนบ้านนาสารเลขที่ 1นาสารบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี4
 1โรงเรียนบ้านปลายคลองตะปานพุนพินสุราษฎร์ธานี8
 1โรงเรียนพุนพินพิทยาคมเลขที่ 125 หมู่ที่ 3 ถนนธราธิบดีท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี5
 1โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีเลขที่ 55 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสารขุนทะเลเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี0
 1โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเลขที่ 88 ถนนดอนนกมะขามเตี้ยเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี1
 1โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเลขที่ 388 ถนนตลาดใหม่ตลาดเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี5
 1โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 5 ถนนดอนสัก - บ้านใน ดอนสักดอนสักสุราษฎร์ธานี3
 1โรงเรียนเวียงสระเวียงสระเวียงสระสุราษฎร์ธานี20
 2โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยบ่อผุดเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี1
 2โรงพยาบาลไชยาตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี1
 4ร้านยาเฟื่องฟ้าเภสัชเลขที่ 186/20 ถนนศรีวิชัย 22มะขามเตี้ยเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี2
รวม416