จำนวนหน่วยงานผู้รับบริการในแต่ละจังหวัดจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รหัสกลุ่มเป้าหมาย : 1.สถาบันการศึกษา 2.หน่วยงานภาครัฐ 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. องค์กรธุรกิจ 5.องค์กรสาธารณประโยชน์ 6.องค์กรชุมชนจังหวัดรหัส
กลุ่มเป้าหมาย
ชื่อหน่วยงานสถานที่ติดต่อจำนวน (คน)
เลขที่/หมู่ที่/ถนนตำบลอำเภอ/เขตจังหวัด
1. ขอนแก่น1มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ  เมืองขอนแก่นขอนแก่น1
 2วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่นเลขที่ 90/1 ถนนอนามัยในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น1
 2ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น1
รวม3