จำนวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผู้รับบริการจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ผลการค้นหาจากคำค้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการ
2. หน่วยบริการวิชาการ : ทั้งหมด
3. ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม : 01/10/2561-31/05/2562ลำดับหน่วยบริการวิชาการและหน่วยงานภายในที่ร่วมจัดที่โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการวันที่ดำเนินการงบประมาณโครงการผลการประเมินความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 5)
จังหวัด/ประเทศ
ผู้รับบริการ
กลุ่มผู้รับบริการ/จำนวนผู้รับบริการ(คน)
ภายในภายนอก1234567รวม
1ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ1โครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
01/07/2561 - 31/03/2562 560,200 
 กิจกรรมที่ 1 : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)01/10/2561 - 18/10/2561  -กระบี่
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี
 รวม        
 กิจกรรมที่ 2 : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (พิธีมอบทุน)17/11/2561 - 17/12/2561  4.41ตรัง
นครศรีธรรมราช
ปัตตานี
พัทลุง
ภูเก็ต
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี
 รวม        
 กิจกรรมที่ 3 : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)25/01/2562 - 25/01/2562  4.46ตรัง
นครศรีธรรมราช
ปัตตานี
พัทลุง
ภูเก็ต
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี
16
11
3
10
11
8
17
15
20


16
11
3
10
11
8
17
15
20
 รวม111      111
 กิจกรรมที่ 4 : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบชิงชนะเลิศ)13/03/2562 - 15/03/2562  -นครศรีธรรมราช
ปัตตานี
พัทลุง
ภูเก็ต
ระนอง
สงขลา
6
4
4
4
8
2
6
4
4
4
8
2
 รวม28      28
 
2โครงการ : ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
01/08/2561 - 31/10/2561   
 กิจกรรมที่ 1 : การสำรวจความพึงพอใจ01/09/2561 - 31/10/2561  -นครศรีธรรมราช
 รวม        
 
3โครงการ : ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
01/09/2561 - 31/10/2561   
 กิจกรรมที่ 1 : การสำรวจความพึงพอใจ01/09/2561 - 31/10/2561  -นครศรีธรรมราช
 รวม        
 1. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ
4. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8. ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4โครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
01/10/2561 - 30/09/2562300,000  
 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี26/10/2561 - 26/10/2561  4.92นครศรีธรรมราช
สงขลา
เพชรบุรี


1105
1
1
106
1
1
 รวม  1   107108
 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 08/11/2561 - 08/11/2561  4.93นครศรีธรรมราช


86
86
 รวม      8686
 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 09/11/2561 - 09/11/2561  4.68นครศรีธรรมราช


157
157
 รวม      157157
 กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12/11/2561 - 12/11/2561  4.63นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
หนองบัวลำภู


78
1
1
78
1
1
 รวม      8080
 กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 16/11/2561 - 16/11/2561  4.66นครศรีธรรมราช


88
88
 รวม      8888
 กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 30/11/2561 - 30/11/2561  4.87นครศรีธรรมราช
1

51
52
 รวม1     5152
 กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 28/12/2561 - 28/12/2561  4.76นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
เชียงใหม่1


1152
1
1
154
1
1
 รวม 11   154156
 กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 25/01/2562 - 25/01/2562  4.76นครศรีธรรมราช
พัทลุง
39
4
39
4
 รวม      4343
 กิจกรรมที่ 9 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี22/02/2562 - 22/02/2562  4.87นครศรีธรรมราช
พัทลุง
13

2

97
1
103
1
 รวม1 32  98104
 กิจกรรมที่ 10 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์26/04/2562 - 26/04/2562  4.85นครศรีธรรมราช
ฉะเชิงเทรา
พังงา


1104
1
2
105
1
2
 รวม  1   107108
 กิจกรรมที่ 11 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์03/05/2562 - 03/05/2562  4.85นครศรีธรรมราช
พัทลุง
61171
1
232
1
 รวม  61   172233
 กิจกรรมที่ 12 : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี31/05/2562 - 31/05/2562  4.8นครศรีธรรมราช

2
165
68
 รวม 21   6568
 ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ5โครงการ : อบรมผู้บริหารโรงเรียนสายพันธ์ใหม่ "กิจกรรมหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"
01/10/2561 - 30/09/2562660,000  
 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมอบรมผู้พัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู (คูปองครู) ครั้งที่ 101/10/2561 - 30/09/2562  4.79นครศรีธรรมราช
18


18
 รวม18      18
 1. ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ
2. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6โครงการ : ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ WU Phamacy Forum 2019
01/10/2561 - 30/09/2562 620,000 
 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมฝึกอบรม11/05/2562 - 12/05/2562  4.09กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
ชลบุรี
นครปฐม
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา
พัทลุง
ลพบุรี
สงขลา
สมุทรปราการ
สระบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุโขทัย
เพชรบุรี
2
1


3
9
2
2

1
1

1
1
3
1
4

2
2
2
1

9

1
1


1

3

2
8
28
3
3
1
4
1
1
1
1
3
1
4
3
2
4
2
1
 รวม632 17  863
 1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ
7โครงการ : ความร่วมมือศูนย์ประสานงานเพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) ประจำปีงบประมาณ 2562
01/10/2561 - 30/09/2562 862,000 
 กิจกรรมที่ 1 : อบรมการใช้งานบอร์ด KidBright : โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี19/10/2561 - 19/10/2561  -สุราษฎร์ธานี
20


20
 รวม20      20
 กิจกรรมที่ 2 : อบรมการใช้งานบอร์ด KidBright : โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่05/11/2561 - 06/11/2561  -กระบี่
70


70
 รวม70      70
 กิจกรรมที่ 3 : การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในงานรวมพลคน KIdBright KidBright Developer Conference 2018 (KDC18) 10/11/2561 - 10/11/2561  -ตรัง
นครศรีธรรมราช
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
4
5
4
4
4
5
4
4
 รวม17      17
 กิจกรรมที่ 4 : งาน THAILAND 4.0 ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม IN THE MAKTNG23/11/2561 - 25/11/2561  -นครศรีธรรมราช
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
5
4
4


5
4
4
 รวม13      13
 กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมความร่วมมือให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนร่วมพัฒนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช23/11/2561 - 23/11/2561  -นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
4030
20
70
20
 รวม40     5090
 กิจกรรมที่ 6 : อบรมการใช้งานบอร์ด KidBright : โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่18/04/2562 - 19/04/2562  -กระบี่
30


30
 รวม30      30
 1. ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ
2. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8โครงการ : ค่ายสัตวแพทย์ (WU VET camp) รุ่นที่ 1
01/11/2561 - 28/02/2562 34,000 
 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมฝึกอบรม19/01/2562 - 20/01/2562  4.64กรุงเทพมหานคร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
1
1
10
4
1


1
1
10
4
1
 รวม17      17
 1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ
9โครงการ : ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)
01/01/2562 - 30/04/2562 8,000 
 กิจกรรมที่ 1 : ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)01/01/2562 - 30/04/2562  4.38ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พังงา
ระนอง
สุราษฎร์ธานี
8
20
4
4
4


8
20
4
4
4
 รวม40      40
 1. ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ
2. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10โครงการ : มหาวิทยาลัยประชาชน ภายใต้หลักสูตรผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก
01/02/2562 - 31/07/2562 125,000 
 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมฝึอบรมวิชาชีพ25/05/2562 - 25/05/2562  4.41พัทลุง


69
69
 รวม      6969
 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ
11โครงการ : สัมมนาวิชาการ การบริหารจัดการการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์
26/03/2562 - 26/03/256240,000  
 กิจกรรมที่ 1 : สัมมนาวิชาการ การบริหารจัดการการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์26/03/2562 - 26/03/2562  4.33ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
บุรีรัมย์
สุราษฎร์ธานี


5
10
216
3
20
5
10
216
3
20
 รวม      254254
21. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1โครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2562
01/10/2561 - 30/09/256240,000  
 กิจกรรมที่ 1 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 1-10/256201/10/2561 - 31/10/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 2 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 11-20/256201/11/2561 - 30/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 3 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 21-30/256201/11/2561 - 30/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 4 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 31-40/256201/12/2561 - 31/12/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 5 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 41-50/256201/01/2562 - 31/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 6 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 51- 60/256201/01/2562 - 31/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 7 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 61-70/256201/01/2562 - 31/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 8 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 71-80/256201/01/2562 - 31/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 9 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 81-90/256201/02/2562 - 28/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 10 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 91-100/256201/02/2562 - 28/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 11 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 101-110/256201/02/2562 - 28/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 12 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 111-120/256201/03/2562 - 31/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 13 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 121-130/256201/03/2562 - 31/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 14 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 131-140/256201/04/2562 - 30/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 15 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 141-150/256201/04/2562 - 30/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 16 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 151-160/256201/05/2562 - 31/05/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 17 : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 161-170/256229/05/2562 - 29/05/2562  -
 รวม        
 1. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2โครงการ : พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
01/10/2561 - 30/09/2562100,000  
 กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาApplication for Augmented Reality โบราณสถานโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช01/10/2561 - 30/09/2562  5นครศรีธรรมราช
 รวม        
 กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช01/10/2561 - 30/09/2562  5นครศรีธรรมราช
 รวม        
 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์3โครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
01/10/2561 - 31/10/2562260,000  
 กิจกรรมที่ 1 : ตอน ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์02/10/2561 - 02/10/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 2 : ตอน บทบาทอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์23/10/2561 - 23/10/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 3 : ตอน โรคซึมเศร้า30/10/2561 - 30/10/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 4 : ตอน กายภาพบำบัดกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพประชาชน13/11/2561 - 13/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 5 : ตอน งานวิจัยจากห้องสู่โรงเรียน20/11/2561 - 20/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 6 : ตอน บ้านรักสุนัข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์27/11/2561 - 27/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 7 : ตอน การบริการด้านการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์04/12/2561 - 04/12/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 8 : ตอน บริการวิชาการแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตให้เป็นเภสัชกรเปี่ยมคุณภาพ11/12/2561 - 11/12/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 9 : ตอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย คืนปูม้าสู่ทะเล25/12/2561 - 25/12/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 10 : ตอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย คืนปูม้าสู่ทะเล01/01/2562 - 01/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 11 : ตอน การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ walailak tcas 256208/01/2562 - 08/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 12 : ตอน การรับนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์15/01/2562 - 15/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 13 : ตอน การบริการด้านการออกแบบ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์22/01/2562 - 22/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 14 : ตอน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์29/01/2562 - 29/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 15 : ตอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์05/02/2562 - 05/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 16 : ตอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์12/02/2562 - 12/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 17 : ตอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์19/02/2562 - 19/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 18 : ตอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์26/02/2562 - 26/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 19 : ตอน เวียนหัว บ้านหมุน ทำอย่างไร05/03/2562 - 05/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 20 : ตอน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์12/03/2562 - 12/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 21 : ตอน วลัยลักษณ์เดย์ วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 256219/03/2562 - 19/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 22 : ตอน วลัยลักษณ์เดย์ วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 256226/03/2562 - 26/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 23 : ตอน การบริการและการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์02/04/2562 - 02/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 24 : ตอน สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์09/04/2562 - 09/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 25 : ตอน สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์16/04/2562 - 16/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 26 : ตอน หลักสูตรปริญญาเอก สาขานวัตกรรมและเครื่องสำอาง23/04/2562 - 23/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 27 : ตอน การจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน มุมมองนักสาธารณสุข30/04/2562 - 30/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 28 : ตอน การบริการด้านการออกแบบเพื่อชุมชน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์07/05/2562 - 07/05/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 29 : ตอน การบริการด้านการออกแบบเพื่อชุมชน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์14/05/2562 - 14/05/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 30 : ตอน การประชุมนานาชาติชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ 201921/05/2562 - 21/05/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 31 : ตอน วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน28/05/2562 - 28/05/2562  -
 รวม        
 1. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4โครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
01/10/2561 - 30/09/2562300,000  
 กิจกรรมที่ 1 : ตอน ภัยใกล้ตัวภาวะนอนไม่หลับ04/10/2561 - 04/10/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 2 : ตอน ไข้หวัดกับสมุนไพรไทย11/10/2561 - 11/10/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 3 : ตอน โรคพยาธิปากขอ18/10/2561 - 18/10/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 4 : ตอน อัมพาตใบหน้าครึ่งซีก25/10/2561 - 25/10/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 5 : ตอน โรคซึมเศร้า01/11/2561 - 01/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 6 : ตอน การหกล้มในผู้สูงอายุ08/11/2561 - 08/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 7 : ตอน ยาสามัญประจำบ้านที่ไม่ได้อยู่แค่ที่บ้าน15/11/2561 - 15/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 8 : ตอน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพในตลาดนัด22/11/2561 - 22/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 9 : ตอน วิถีชีวิตของชุมชนที่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ29/11/2561 - 29/11/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 10 : ตอน ภัยร้ายสารเคมีจากคนสู่ชุมชน06/12/2561 - 06/12/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 11 : ตอน ความปลอดภัยทางถนน13/12/2561 - 13/12/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 12 : ตอน หมอพื้นบ้านแห่งเมืองคอนฯ20/12/2561 - 20/12/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 13 : ตอน การใช้ยาลดน้ำตาลในเลือด27/12/2561 - 27/12/2561  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 14 : ตอน ยาล้างใตกับความเข้าใจผิดๆ03/01/2562 - 03/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 15 : ตอน การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์10/01/2562 - 10/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 16 : ตอน กินอะไรได้อย่างนั้น17/01/2562 - 17/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 17 : ตอน บุหรี่มือสามพ่นไม่พ้น24/01/2562 - 24/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 18 : ตอน เมลิออยด์โรคต้องรู้เพราะคู่กับดิน31/01/2562 - 31/01/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 19 : ตอน เทคนิคการแพทย์ใส่ใจสุขภาพประชาชน07/02/2562 - 07/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 20 : ตอน เวียนหัว บ้านหมุน ทำอย่างไรดี14/02/2562 - 14/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 21 : ตอน เวียนหัว บ้านหมุน ทำอย่างไรดี ตอนที่ 221/02/2562 - 21/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 22 : ตอน โรคหลอดเลือดสมอง28/02/2562 - 28/02/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 23 : ตอน ลดน้ำหนักได้ดั่งใจ โดยใช้คีโต (Ketogenic DIET)07/03/2562 - 07/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 24 : ตอน พยาธิเข็มหมุดในเด็ก11/03/2562 - 11/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 25 : ตอน เชื้อดื้อยาที่ควรทราบสำหรับประชาชน14/03/2562 - 14/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 26 : ตอน ยาแก้ปวดที่ควรทราบในชีวิตประจำวัน21/03/2562 - 21/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 27 : ตอน เมื่องูกัดต้องปฏิบัติตนอย่างไร28/03/2562 - 28/03/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 28 : ตอน โรคหลอดเลือดสมอง04/04/2562 - 04/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 29 : ตอน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันแดด18/04/2562 - 18/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 30 : ตอน สหเวชศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ25/04/2562 - 25/04/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 31 : ตอน ไซร่เข็ดเอว ทำพรือนิ?02/05/2562 - 02/05/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 32 : ตอน การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน09/05/2562 - 09/05/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 33 : ตอน ขยะอิเล็กทรอนิกส์16/05/2562 - 16/05/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 34 : ตอน การดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน23/05/2562 - 23/05/2562  -
 รวม        
 กิจกรรมที่ 35 : ตอน การดูแลผู้ป่วยโรคเก๊าต์30/05/2562 - 30/05/2562  -
 รวม        
 1. อุทยานพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5โครงการ : ฝึกอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ
12/03/2562 - 15/03/2562126,500165,300 
 กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ12/03/2562 - 15/03/2562  4ตรัง
นครศรีธรรมราช
ปัตตานี
ภูเก็ต
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี
28
4
19
10
15

3

1


1


2
5

28
5
19
10
18
5
3
 รวม7927    88
31. โครงการและกิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริการวิชาการ
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1โครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
01/10/2561 - 30/09/2562 252,000 
 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ01/10/2561 - 30/09/2562  -นครศรีธรรมราช


33
33
 รวม      3333
 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมบริการข้อมูล01/10/2561 - 30/09/2562  -นครศรีธรรมราช


132
132
 รวม      132132

กลุ่มผู้รับบริการ 1.สถาบันการศึกษา 2.หน่วยงานภาครัฐ 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. องค์กรธุรกิจ 5.องค์กรสาธารณประโยชน์ 6.องค์กรชุมชน 7.ประชาชนทั่วไป

รวมโครงการทั้งหมด 17 โครงการ 118 กิจกรรม
รวมงบประมาณภายใน 1,826,500 บาท
รวมงบประมาณภายนอก 2,626,500 บาท
หมายเหตุ โครงการที่ดำเนินกิจกรรมมากกว่า 1 ปีงบประมาณ จะนับงบประมาณเฉพาะปีงบประมาณแรกที่เริ่มดำเนินกิจกรรมในโครงการ

ข้อมูลผู้รับบริการ
31 จังหวัด แบ่งเป็น
1. สถาบันการศึกษา 491 คน
2. หน่วยงานภาครัฐ 37 คน
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 75 คน
4. องค์กรธุรกิจ 19 คน
5. องค์กรสาธารณประโยชน์ 0 คน
6. องค์กรชุมชน 0 คน
7. ประชาชนทั่วไป 1,754 คน
รวมผู้รับบริการทั้งหมด 2,376 คน