:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. จิรพล  สังข์โพธิ์
   Asst.Prof.Dr. Jirapon Sunkpho
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3433, 0-7567-3422,2304
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3433, 3422,2304
   E - mail  sjirapon@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมโยธา
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  
  ช่วงปี พ.ศ.  0
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Civil Engineering
  มหาวิทยาลัย  Geoagia Institute of Technology
  ประเทศ  
  ช่วงปี พ.ศ.  0
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Civil and Environmental Engineering
  มหาวิทยาลัย  Carnegie Mellon University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2544
 
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Risk-Flexibility Theory as an Economic Decision-Making Support Tool for Complex Engineering Systems (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nakhon Kokkaew, Jirapon Sunkpho, Tatcha Sampim
   ชื่อการประชุม : 14th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering
   สถานที่ประชุม : Moscow
   ประเทศ : รัสเซีย เมื่อ 27/06/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Valuing Expansion Opportunities in BOT Highway Projects: A Branching and Folding Back (BFB) Method (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nakhon Kokkaew, Nicola Chiara, Jirapon Sunkpho, Feng Dong
   ชื่อการประชุม : The 9th EASTS Conference
   สถานที่ประชุม : ICC, Jeju, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 20/06/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Assessing Quality Management in Thailand: A Perspective from Public Sector Management Quality Award (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Warit Wipulanusat and Jirapon Sunkpho
   ชื่อการประชุม : 2010 International Conference on Business, Economics and Tourism Management (CBETM 2010)
   สถานที่ประชุม : สิงคโปร์
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 26/02/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Value of Hand Held Computer in Infrastructure Management (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Warit Wipulanusat and Jirapon Sunkpho
   ชื่อการประชุม : 1st Conference on Application Research and Development
   สถานที่ประชุม : bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/05/2552
   ชื่อบทความ : A Mobile Platform for Roadway Incident Documentation: A Case Study of Intercity Motorways (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Warit Wipulanusat and Jirapon Sunkpho
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies
   สถานที่ประชุม : Surabaya, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 17/11/2552
   ชื่อบทความ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Warit Wipulanusat and Jirapon Sunkpho
   ชื่อการประชุม : สมาคมทางหลวง
   สถานที่ประชุม : กรมทางหลวง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/04/2552
   ชื่อบทความ : การใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
    Applying Public Sector Management Quality Award Criteria in Developing toward High Performance Organization of Office of Permanent Secretary of Ministry of Labour (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : National Conference on Management Sciences and Resources Management
   สถานที่ประชุม : Faculty of Management Science, Ubon Rajathanee University.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/08/2552
   ชื่อบทความ : การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์พกพาในการจัดการอุบัติเหตุทางหลวง: กรณีศึกษาสำนักทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
    A Redesign of Data Collection Process using Handheld Computer in Roadway Accident: A Case Study of Intercity Motorways (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย สาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม : ThaiTIMA Annual Conference on Technology and Innovotion Management
   สถานที่ประชุม : โรงแรม เซนจูรี พาร์ค
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/06/2552
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : Electronic information exchange for construction using Extensible Markup Language (XML) TECHNOLOGY (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : The 9th East Asia-Pacific Conference on Structural and Construction
   สถานที่ประชุม : Bali, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 16/12/2546
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2553
  • ชื่อโครงการ : โครงการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2552
   ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐของสำนักทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุ
   ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดบทความวิชาการ “ทางหลวง ปลอดภัย ห่วงใยเศรษฐกิจและสังคม”
   จาก : สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
   เมื่อ : 01/04/2552
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.วริษฐ์  วิปุลานุสาสน์,  ผศ.ดร.จิรพล  สังข์โพธิ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)