:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. มนเทียร  เสร็จกิจ
   Dr. Monthian Setkit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2335, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2335, 2304-5
   E - mail  smonthia@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Civil Engineering
  มหาวิทยาลัย  University of Michigan
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2555
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Structural Engineering
  มหาวิทยาลัย  Asian Institute of Technology
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2541
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมโยธา
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2539
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/10/2542
 
  ตำแหน่ง  รองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/01/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2556 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2542 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมโยธา/โทรคมนาคม  -กลศาสตร์วิศวกรรม
-การออกแบบโครงสร้าง
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : คอนกรีตผสมเส้นใยประสิทธิภาพสูง: นวัตกรรมวัสดุสำหรับโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว
   ผู้เขียน : มนเทียร เสร็จกิจ มาโนช สรรพกิจธิพากร
   แหล่งตีพิมพ์ : วิศวกรรมสาร
   เล่มที่ : 67 ฉบับที่ : 2 หน้า : 19-22 เดือน/ปี : 03/2557-04/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : คอนกรีตผสมเส้นใย กลกการทำงานของเส้นใย
   ผู้เขียน : มาโนช สรรพกิจธิพากร มนเทียร เสร็จกิจ ปิติ สุคนธสุขกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : โยธาสาร
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 4 หน้า : 7-13 เดือน/ปี : 11/2556-12/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)