:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. นภารัตน์  ชูเกิด
   Dr. Naparat Chookead
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2271, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2271, 2206-7
   E - mail  jnaparat@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2555
 
  วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีทางการศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2542
 
  วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีทางการศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  09/09/2545
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  09/09/2545 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  Educational Technology; Instruction Design; e-Learning; Web-Based Instruction; CAI; Technology Acceptance Model; Student Engagement; Designing and Publishing
  สาขาความสนใจ
  ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  Digital Media; e-Learning; Web-Based Instruction; Designing and Publishing
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : การเรียนการสอนโดยอาศัยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนแบบคอนสตรัคติวิสต์
   ผู้เขียน : ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล, นภารัตน์ ชูเกิด และอมรัตน์ ชีวังกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสารสนเทศ
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 2 หน้า : 53-64 เดือน/ปี : 07/2551-12/2551
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
  • ตรวจเครื่องมือวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู
  พ.ศ.2558
  • 1.ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างคำอธิบายรายวิชากับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2. ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์การเรียนรู้กับแบบทดสอบ 3.ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ R2D2
  • -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ใน มวล. - นำชมพื้นที่การศึกษาภายใน มวล. เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการการจัดการสารสนเทศ ห้องสตูดิโอ - พาอาจารย์เข้าร่วมบรรยายและสาธิตการผลิตสื่อแอนิเมชันของหลักสูตร MTA - นำชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา - เข้าร่วมชมนิทรรศการศิลปินสีแผ่นดิน - เข้าร่วมสังเกตการณ์ในชั่วโมงสอนประจำวิชาต่างๆ - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอนและการทำ มคอ.3 ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น การออกแบบเว็บไซต์
  • ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยจำนวน 3 ชุด คือ - แบบประเมินความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย สำหรับสอบถามผู้สอน - แบบประเมินความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย สำหรับสอบถามผู้ปกครอง - แบบประเมินความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย สำหรับสอบถามนักเรียนนักศึกษา
  • -วิทยากรพูดเกี่ยวกับการนำสื่อมาใช้ในการสอนคณิตศาสตร์
  พ.ศ.2557
  • - ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย - ตรวจสอบสื่อ ชุดกิจกรรมการสอนวิชาห้องสมุดเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อของเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  • -ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานวิจัยจำนวน 2 เรื่อง - ประเมินผลของรายงานวิจัย
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)