:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ สัจจพันธ์  ลีละตานนท์
   Mr. Satjapan Leelatanon
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-ลาศึกษาต่อ, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      ลาศึกษาต่อ, 2304-5
   E - mail  lsatjapa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมโยธา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2547
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมโยธา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  17/10/2548
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  17/10/2548 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมโยธา/โทรคมนาคม  Structural Engineerig.
Reinforced Concrete Structure.
Timber & Steel Structure.
  สาขาความสนใจ
  วิศวกรรมโยธา/โทรคมนาคม  Reinforced Concrete Structure; Earthquake Engineering; Fiber Reinforced Polymer : FRP; Wood-Concrete Composite Structure
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : A new assessment of internal stress within kiln-dried lumber using a restoring force technique on a half-split specimen
   ผู้เขียน : Sataporn Jantawee, Satjapan Leelatanon, Prawate Diawanich, Nirundorn Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Wood Science and Technology
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 08/2559-08/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : A STUDY OF REINFORCED CONCRETE COLUMN UNDER CONCENTRIC LOADING WITH WELDED WIRE REINFORCEMENT AS TRANSVERSE REINFORCEMENT (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13
   สถานที่ประชุม : พัทยา จ.ชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/05/2551
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : การรับแรงเยื้องศูนย์ของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ตะแกรงลวดเหล็กกล้าเป็นเหล็กเสริมตามขวาง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : จ.ภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/04/2549
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
  พ.ศ.2550
   - คณะกรรมการจัดทำคลังข้อสอบสาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปี 2550 [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 31/03/2550 - 31/04/2550
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)