:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ สิริวัจนา  แก้วผนึก
   Miss Siriwatchana Kaeophanuek
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2270, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2270, 2206-7
   E - mail  ksirivaj@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2550
 
  วุฒิการศึกษา  สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สารสนเทศศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  18/04/2550
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  18/04/2550 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  - การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Design)
- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
- การเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)
- สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
- การจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
  สาขาความสนใจ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Opensource Software และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : การเพิ่มประสิทธิภาพของโปรโตคอลป้องกันการชนกันในระบบอาร์เอฟไอดี
   Efficiency Enhancement of Anti-Collision Protocol in RFID System

   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University Journal
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 9 เดือน/ปี : 01/2550-06/2550
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มัลลิกา ไชยจิตต์ และ สิริวัจนา แก้วผนึก
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบเครือข่ายสั งคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการทำโครงงาน สำหรับโรงเรียน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยจักริน วีแก้ว พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ กาญจนา หฤหรรษพงศ์ สิริวัจนา แก้วผนึก และสลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม เพื่อเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก สำหรับผู้เรียนไทยมุสลิม (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สุขพัฒน์ คงมี และ สิริวัจนา แก้วผนึก
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Using Social Network to Improve Educational Quality for Schools in Rural Area: A Case Study of Developing Geometry Game Using 3D graphics Model for Primary School (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Poonpong Boonbrahm, Kanchana Haruhansapong, Jakrin Weekaew, Sirivajana kaeophanuek, Salin Boonbrahm, and Korkarn Chareansat
   ชื่อการประชุม : The Fourth Thailand - Malaysia Joint Educational Research Conference 2012
   สถานที่ประชุม : Chieng Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2555
   ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานสำหรับโรงเรียน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จักริน วีแก้ว, พูลพงษ์ บุญพราหมณ์, กาญจนาหฤ หรรษพงศ์, สิริวัจนา แก้วผนึก และสลิล บุญพราหมณ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : กนกวรรณ ธนวุฒิ, ไพรัช รณศิริ และสิริวัจนา แก้วผนึก
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการวิจัยสำหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ชื่อกิจกรรม : การจัดประกวดแข่งขันโครงงาน
    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงาน จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงาน
    ชื่อกิจกรรม : การสร้างบทเรียนช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม Blender 3D สำหรับคณาจารย์และนักเรียน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการสร้างสื่อโดยใช้ Open source software (Blender 3D) สำหรับนักเรียน
    ชื่อกิจกรรม : การสร้าง Story board และการใช้ระบบสนับสนุนการทำโครงงาน
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาโครงงานของนักเรียนผ่านเครือข่ายทางสังคม (Social Network)เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการเปิดบ้านสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 3
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการวิจัยสำหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
    ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
  พ.ศ.2551
   - คณะกรรมการโครงการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการรู้สารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 04/03/2551 - 04/07/2551
   - คณะกรรมการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและความรู้ [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 12/11/2551 - 12/12/2552
  พ.ศ.2550
   - คณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน [กรรมการวิชาการ]
   ระยะเวลา : 03/10/2550 - 03/11/2550
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)