ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เปิดให้ประเมินห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 09/10/2561 -  15/11/2561